PROTOKOLL nr 71 (17-02)

 

2017-03-08
med början kl. 18:30

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA KARLSTAD

Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Per Åstrand, vån 10, Strandvägen 19

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte BMÖ skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

 

 

 

Genomgång av föregående protokoll

Lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Åtgärdslista

Öppna ärenden ligger kvar.

 

Bil 1

§ 6

 

 

Fastighetsfrågor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·           ME har upprättat kontakt med BONAVA (NCC) ang. de ärenden som påtalats i samband med besiktning inför 10-årsgaranti.

·           El-avläsningar:

·           Beslutas att avläsningar görs 2 ggr per år fortsättningsvis.

·           Beslutas att priset för reglering tillsvidare skall vara SEK 0,9739/kWh. Nytt avtal för el kommer att tecknas hösten 2017, därefter görs eventuell justering av regleringspriset.

 

 

 

 

Bil 2

 

 

§ 7

Fortunabladet

BMÖ sammanställer och skickar nytt efter årsmötet.

 

 

§ 8

Årsmöte

·         Planering inför årsmöte 2017-03-30.

·         Ordförande är bokad. Inga motioner har inkommit.

·         Anmälan senast 2017-03-24.

·         Kallelse med årsredovisning och övriga dokument skickas till alla medlemmar2017-03-09. Ett exemplar sätts även på anslagstavlan.

·         Revisionsberättelsen är klar.

·         Valberedningens förslag till kommande styrelse gicks igenom.

·         Förslag till styrelsearvoden gicks igenom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Ekonomi

Budget och årsredovisning klara sedan tidigare.

Föreningens ekonomiska läge är mycket gott.

 

 

§ 12

Vågmästarens samfällighetsförening

Beslutades att BMÖ är Brf Fortunas representant vid Vågmästarens årsmöte 2017-04-25. PÅ sitter i redan i styrelsen.

Beslutades att PÅ är Brf Fortunas förslag till ledamot/suppleant för Vågmästarens styrelse under kommande verksamhetsår.

 

 

§ 11

Nya medlemmar

Inget aktuellt.

 

 

§ 12

Trivselgrupp

Inget aktuellt att rapportera.

 

 

§ 13

Nästa möte

Årsmöte 2017-03-30 på Barbros brygga.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand

 

 

 

Britt-Marie Room-Östberg