PROTOKOLL nr 70 (17-01)

 

2017-01-23
med början kl. 18:30

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Magnus Einarsson, våning 2, Strandvägen 19

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte BMÖ skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

 

 

 

Genomgång av föregående protokoll

Lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Åtgärdslista

Öppna ärenden ligger kvar.

 

Bil 1

§ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsfrågor

 

·           ME har varit i kontakt med BONAVA (NCC) ang. de ärenden som påtalats i samband med besiktning inför 10-årsgaranti. Ett ärende har erhållits men någon egentlig kontaktperson har vi inte fått ännu. ME fortsätter kontakta BONAVA och håller styrelsen informerad fortlöpande.

 

·           Garage 22: PÅ informerade att skärmtaket mot fastigheten till carporten har reparerats och BONAVA står för kostnaden. Samfälligheten kommer även att se till att beläggningen (tak till inomhusgaraget) skall åtgärdas för att förhindra vattenläckage.

 

 

·           OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

·           PÅ informerade att under 2017 är det dags igenför ny OVK. Alla filter behöver bytas eller rengöras och att värmeväxlaren behöver rengöras.

·           PÅ beställer hem filter som medlemmar kan köpa och kommer informera när själva besiktningen skall genomföras.

 

·           Problem med lukt i trapphus.

 

·           Comhem-avtalet är förlängt i 3 år. ME ser till att avtalet sägs upp i god tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil 2 och 3

 

 

 

§ 7

Fortunabladet

BMÖ sammanställer och skickar ut nytt inom kort.

 

 

§ 8

Årsmöte

·         Planering inför årsmöte 2017-03-30. Ordförande är bokad.

·         Motioner till Brf Fortunas årsmöte Samfälligheten Vågmästarens årsmöte skall vara inne senast 2017-03-01.

·         Lokal kommer bokas för att samordna med jubileumsmiddag. BMÖ ordnar detta tillsammans med trivselgruppen.

·         Verksamhetsberättelse är klar, skrevs under av styrelsen och lämnas till revisorn.

·         Kallelse och årsredovisning går ut till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Ekonomi

·           Styrelsen gick igenom och beslutade om budget för 2017.

·           Resultatrapport gicks igenom och godkändes.

·           Balansrapport gicks igenom och godkändes.

Bil 4

 

Bil 5

Bil 6

 

§ 10

Styrelsearvoden

Styrelsen beslutade hur de fasta arvodena skall fördelas.

 

 

§ 11

Nya medlemmar

Lgh 10.11-34/2001. Jan och Gun Engstrand beviljades utträde ur föreningen. Samtidigt godkändes Anne-Len Grahl och Christer Silwerfeldt som nya medlemmar.

Överlåtelsedatum är 2017-03-31.

 

 

§ 12

Trivselgrupp

Inget aktuellt att rapportera.

 

 

§ 13

Låssystem till entré plan 1 och entré plan 2 samt garage.

·           Samfälligheten kommer byta låssystem till garage. Detta innebär att kort och fjärrkontroller behöver bytas ut. PÅ återkommer med information.

 

 

 

 

·           Styrelsen beslutade att samtidigt passa på att byta låssystem och porttelefon i fastigheten. Det beslutades också att porttelefon installeras även på våning 2’s entré.

En besparing görs när vi passar på att göra det samtidigt som samfälligheten gör arbetet med låssystemen till garaget.

Nuvarande kodsystem med knappar börjar svikta och att det är problem med att få tag i reservdelar.

Kostnadsoffert för nytt inpasseringssysten från HSB för arbete och material enl bilaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil 7

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand            Britt-Marie Room-Östberg