PROTOKOLL nr 01 (05-1)


2005-04-06
med början kl 15.30


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsen.


Plats:

NCC AB, Elverumsgatan 7, Karlstad

Närvarande medlemmar:

Leif Alte Ordf. fristående
Wille Osterman
Pär Adolfsson
Marcus Tärnåsen, per capsulam


Övriga närvarande:

-


§ 1

Mötets öppnande

Styrelsemötet öppnades av Wille Osterman som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Närvaro­förteckning.

Upprättades ovanstående närvaroförteckning.§ 3

Godkännande av dagordningen

Godkändes den föreliggande dagordningen.§ 4

Val av ordf. och sekr.

Styrelsen konstituerade sig med Leif Alte som ordförande och med Wille Osterman som sekreterare.


§ 5

Val av justerare

Beslöts att samtliga närvarande justerar dagens protokoll.


§ 6

Firmateckning

Noterades att enligt föreningens stadgar tecknas föreningens firma av två styrelseledamöter i förening.


§ 7

Föreningens registrering

Beslöts att inge handlingar till Bolagsverket för föreningens registrering.
Uppdrogs åt Marcus Tärnåsen att ombesörja detta.


§ 8

Öppnande av bankkonto, bank- o postgiro

Beslöts öppna bankkonto, bankgiro- och postgirokonto för föreningen.
Uppdrogs åt Wille Osterman att ombesörja detta.


§ 9

Avslutande

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden sammanträdet.


Vid protokollet:

Wille Osterman

Justeras:

Leif Alte

Pär Adolfsson

Marcus Tärnåsen