PROTOKOLL nr 06 (06-4)


2006-10-17
med början kl 09.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsen.


Plats:

NCC AB, Elverumsgatan 7, Karlstad

Närvarande medlemmar:

Leif Alte Ordf. fristående.
Wille Osterman.
Pär Adolfsson


Övriga närvarande:

-


§ 1

Mötets öppnande

Styrelsemötet öppnades av LA som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Upprättande av närvaro­förteckning

Upprättades ovanstående närvaroförteckning.
§ 3

Godkännande av dagordning

Godkändes den föreliggande dagordningen.§ 4

Val av justerare

Beslöts att PA jämte LA skall justera dagens protokoll.


§ 5

Föregående protokoll

Genomgicks föregående protokoll utan anmärkningar samt lades därefter till handlingarna.


St 05-2§ 9 Förvaltningsavtal

WO informerade om föreningens behov teknisk förvaltning.
Beslöts låta PA infordra offerter.
Kvarstår.


§ 6

Årsredovisning

WO redogjorde för årsredovisning, räkenskaperna samt styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2005-2006.
Ordföranden omnämnde särskilt att föreningen inte bedrivit någon verksamhet under året.
Beslutades underteckna årsredovisningen samt skicka över densamma till revisorn för granskning. Bil. 1.


§ 7

Kallelse

WO presenterade ett förslag till kallelse till stämman.
Godkändes förslaget samt uppdrogs åt WO att ombesörja utskick av kallelsen. Bil. 2.


§ 8

Information om pågående arbeten

WO informerade om att stommen nu är uppe. Inredningsarbeten pågår. Beräknad inflyttning 27 mars 2007.
Av föreningens 34 lägenheter är 30 sålda.


§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.


§ 10

Avslutande

Då inga övriga frågor förelåg avslutade LA sammanträdet samt tackade de närvarande för visat intresse.


Vid protokollet:

Wille Osterman

Justeras:

Leif Alte

Pär Adolfsson