PROTOKOLL nr 09 (07-2)


2007-05-15
med början kl 17,30


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsen.


Plats:

NCC AB, Elverumsgatan 7, Karlstad

Närvarande medlemmar:

Leif Alte Ordf. (LA).
Wille Osterman (WO).
Pär Adolfsson (PA).
Marie Salevik (MS).
Fredrik Andersson (FA).


Övriga närvarande:

-


§ 1

Mötets öppnande

Styrelsemötet öppnades av LA som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Upprättande av närvaro­förteckning

Upprättades ovanstående närvaroförteckning.
§ 3

Godkännande av dagordning

Godkändes den föreliggande dagordningen.§ 4

Val av justerare

Beslöts att FA jämte LA skall justera dagens protokoll.


§ 5

Föregående protokoll

Genomgicks föregående protokoll utan anmärkningar samt lades därefter till handlingarna.


§ 6

Räntebidrags­ansökan

WO meddelade att ansökan om utbetalning av räntebidrag är inskickad till Länsstyrelsen.


§ 7

Lagfart.

WO meddelade att föreningen erhållit lagfart på sin fastighet 2007-04-25. Bil. 1.


§ 8

Slutplacering lån.

WO meddelade att lånen nu är slutplacerade. Det sista tremånaders lånet på 12 30 000 placerades 2007-05-02 och löper med en ränta på 3,87 %. I ekonomisk plan antaget 3,41 %.
Godkändes redovisningen.


§ 9

Kostnadsansvar/driftsavräkning.

Enligt entreprenadkontrakt § 8 pkt 5 övergår kostnadsansvar/ driftsansvar till föreningen andra månadsskiftet efter det att lånen placerats. Sista lånet placerades 2007-05-02, d v s avräkningen sker per 2007-07-01.


§ 10

Meddelande om stämma

WO presenterade ett förslag om meddelande till stämma 2007.
Godkändes förslaget samt uppdrogs åt WO att sända ut förslaget den 1/8. Bil. 2.


§ 11

Nya medlemmar.
§ 12

Information om pågående arbeten.

WO meddelade att av föreningens 34 lägenheter är 33 sålda.
Inflyttning hus 11 är beräknad till årsskiftet 2007/2008.
Bygglov för hus 12 är beviljad startar under juni månad.
WO redovisade ett förslag till utförande mot Strandvägen som är under utarbetande.


§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.


§ 14

Nästa möte

Nästa möte den 6 september kl 17.30 på NCC-kontoret Elverumsgatan, 7 Karlstad.


§ 15

Avslutande

Då inga övriga frågor förelåg avslutade LA sammanträdet samt tackade de närvarande för visat intresse.


Vid protokollet:

Wille Osterman


Justeras:

Leif Alte

Fredrik Andersson