PROTOKOLL nr 34 (10-7)

2010-10-04
med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Hos Maina Gustafsson

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).
Bengt Stenström, (BSt).
Rune Ingvarsson (RI)
Henry Andersson, (HA)
Lennart Lohse (LL) vid protokollet

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att MG jämte PÅ skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan.

Inga synpunkter på protokollet, åtgärdslistan uppdateras.

§ 5

Ekonomifrågor.

Diskussion om vilken policy föreningen ska anta. Beslut togs att 40 procent av föreningens lån ska bindas. 60 procent av föreningens lån ska vara rörlig ränta.

Diskussion om 3-årigt bundet lån på 16 Mkr uppstod. PÅ presenterade ett förslag från SBAB på 3,07 procent. Beslut fattades att anta PÅ:s förslag från SBAB att terminssäkra räntan.

§ 6

Nya medlemmar.

Inga nya medlemmar har tillkommit.

§ 7

Rapport från Fastighets- respektive Trivselgrupp.Höststädningsdag planeras. Glöggmingel planeras av trivselgruppen.

Inget nytt från fastighetsgruppen.

Underhållsplan ska finnas, beslut togs att uppta denna i åtgärdslistan.

§ 8

Fördelning av uppgifter

Fördelning av arbetsuppgifter enligt särskild bilaga.

§ 9

Övriga frågor möte.

Automatisk dörröppning, vi ändrar ingenting och vädjar till alla att inte missbruka automatiska dörröppnaren. Tas upp i informationsbladet.

§ 10

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 20 jan 2011 kl 18:00 hos Bengt Stenström.

Vid protokollet:

Lennart Lohse

Justeras:

Maina Gustafsson

Per Åstrand