PROTOKOLL NR 33 (10-6)

Sammanträdesdatum 2010-09-22

med början kl 20

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD

Konstituerandemöte

 

Plats:

Hamnkaptensbostaden, Hamnkajen, Karlstad


Närvarande:

Per Åstrand, Bengt Stenström, Lennart Lohse, Maina Gustafsson


§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades


§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Per Åstrand och till sekreterare för mötet valdes Maina Gustafsson


§ 3 Konstituering av styrelsen

Till ordförande i styrelsen valdes Maina Gustafsson

Till vice ordförande valdes Bengt Stenström

Till sekreterare valdes Lennart Lohse.


§ 4 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes, förutom ordföranden, Lennart Lohse och Bengt Stenström


§ 5 Firmateckning

Beslutades att, enligt föreningens stadgar, föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelsens ledamöter i förening.


§ 6 Ändringsanmälan

Beslöts att inge anmälan till Bolagsverket avseende ändrad styrelsesammansättning då Lennart Lohse och Henry Andersson invalts i styrelsen.


§7 Arvoden

Beslutades att arvoden för tiden 2009-10-07—2010-09-13 fram till detta möte utgår enl bilaga

”Sammanställning av arvoden 2009-2010”.


Bil 1

§ 8 Övrigt

Styrelsen beslöt att på nästa styrelsemöte diskutera uppgiftsfördelningen inom styrelsen.


§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 4 oktober kl 18 hos Maina Gustafsson.


§ 10 Avslut

Mötet avslutades

Vid protokollet:

Maina Gustafsson


 

Justeras:

Per Åstrand, ordfBengt Stenström Lennart Lohse