PROTOKOLL nr 32 (10-5)


2010-09-13
med början kl 18.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Hos Rune Ingvarsson

Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS).
Per Åstrand (PÅ).
Bengt Stenström, (BSt).

Rune Ingvarsson (RI)

Maina Gustafsson, (MG) vid protokollet


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

 


§ 4

Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan.

Inga synpunkter på protokollet, åtgärdslistan uppdateras.

 

 


§ 5

Ekonomifrågor.

Beslöts att revidera budgeten för 2010-11 så att en post på 10 000 kr avsätts för trivselgruppen att disponera och att resultatet korrigeras med samma summa.


§ 6

Nya medlemmar.

Inga nya medlemmar har tillkommit.


§ 7

Rapport från fastighets- respektive trivselgrupp.

Vattning av växterna enl schemat har fungerat utmärkt under sommaren.

Fastighetsägarens egenkontroll samt underhållsplan diskuterades. Fastighetsgruppen kommer att vidtalas.


§ 8

Inkomna motioner till årsmötet.

Motion har inkommit om att stämman beslutar

-att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en ordförande samt en suppleant

-att ordföranden och suppleanten väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på två år med saxning för att säkerställa förnyelse och erfarenhetsåterföring

-att  valberedningen består av tre personer, sammankallande, ledamot och suppleant

-att styrelsen ges öjlighet att föreslå stämman en minskning av antalet ledamöter när så anses lämpligt.

Styrelsen beslutar enhälligt att föreslå stämman att tillstyrka motionen.

§ 9

Övriga frågor möte.

Till föreningens representant i Samfälligheten Vågmästaren väljs Maina Gustafsson som ordinarie ledamot.


§ 10

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls efter årsmötet den 22 sep 2010.

Vid protokollet:

 

Maina Gustafson


Justeras:Bertil Strandberg

Per Åstrand