PROTOKOLL nr 31 (10-4)

2010-06-10
med början kl 18.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Hos Per Åstrand


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS).
Per Åstrand (PÅ).
Bengt Stenström, (BSt).

Marie Salevik, (MS) från pkt 7

Maina Gustafsson, (MG) vid protokollet


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

 


§ 4

Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan.

Inga synpunkter på protokollet, åtgärdslistan uppdateras.

Info från Lantmäteriet om skatteverkets behov av lägenhetsnumren meddelas medlemmarna i Fortunabladet och på hemsidan.


§ 5

Ekonomifrågor.

Budget 2010-2011.

Amortering av lån.

Kapitaltillskott.

Per föredrog förslag till budget 2010-2011, se bilaga 1.

Kostnadsbudgeten är allmänt stram och en räntereserv på 200 000 kr läggs in.

Budgeten föranleder f n ingen avgiftshöjning.

Budgeten fastställdes.

Lånestrategin ligger fast tv. Den kommer att diskuteras igen före årsskiftet inför omsättning av det fasta lånet.

Bokslutet 2009-2010 prognostiseras ge ett överskott.

Styrelsen bedömer att ackumulerat överskott medger amortering och beslutar att snarast dock senast 2010-06-30 amortera 600 000 kr på lån nr 18086735. Per ombesörjer.

Konsekvenser av kapitaltillskott utreds av Maina.


§ 6

Nya medlemmar.

-


§ 7

Rapport från fastighets- respektive trivselgrupp.

Tidigare somrar, och nu i vår, har personer, som inte bor i området, uppträtt störande genom badning och festande utanför vårt hus. Trots upprepade tillsägelser har detta fortsatt.

Enl ordningsstadgan för Karlstads kommun är badning inte tillåten i kanalen.

Styrelsen beslutar därför att sätta upp badförbudsskyltar mot kanalen för att, om möjligt, stävja det störande beteendet. Om inte detta har avsedd effekt kommer även skyltar med texten ”Privat område” att sättas upp.


§ 8

Planering inför årsmötet.

Tidplan: (ansvarig inom parentes)

15/8 är bokslutet klart. Lämnas då till revisorn(PÅ)

15/8 skickas kallelse till årsmötet (MG)

30/8 utskick av årsredovisningen med verksamhetsberättelsen(PÅ o MG)

6/9 är sista dag för motioner till årsmötet

13/9 styrelsemöte inför årsmötet med behandling av inkomna motioner.

22/9 Årsmöte med frukt och dricka i Hamnkaptensvillan. (alla i styrelsen)

Räddningstjänsten inbjuds att tala brandkunskap. (MG)

§ 9

Nästa möte.

13 september kl 18.00 hos Rune Ingvarsson.


Vid protokollet:

Maina Gustafson

 


Justeras:

Bertil Strandberg                 Per Åstrand