PROTOKOLL nr 30 (10-3)


2010-04-19
med början kl 18.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Hos Bertil Strandberg


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS).
Per Åstrand (PÅ).
Rune Ingvarsson (RI).
Bengt Stenström, vid protokollet(BSt).


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


§ 4

Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan.

Inga synpunkter på protokollet, åtgärdslistan uppdateras.

 


§ 5

Ekonomifrågor.

Styrelsen diskuterar lånestrategi för föreningens upplåning. Beslut redovisas i bilaga 1.


§ 6

Nya medlemmar.

-


§ 7

Rapport från fastighets- respektive trivselgrupp.

Städdag anordnas lördagen den 24 april.

 

 


§ 8

Övriga frågor.

Comhemavtalet

Elleveranser

Lägenhets-nummer

Avtalet med Comhem ska utredas under hösten utifrån ekonomiska och tekniska aspekter.

Förfrågningsunderlag avseende elleveranser ska framtas under hösten.

Enl. ett brev med förtydligande från Lantmäteriet beslutades att Brf Fortunas lägenhetsbeteckning skall bestå av både ”gamla” och ”nya” beteckningen.

De nya beteckningarna kommer att sättas upp på lägenhetsdörrarna.

Bilaga 2.

§ 9

Nästa möte.

13 september kl 18.00 hos Rune Ingvarsson.


Vid protokollet:

Bengt Stenström


Justeras:


Bertil Strandberg

Per Åstrand

Bil. 1 Beslut enl. §5.

Bil. 2 Skrivelse från Lantmäteriet.