PROTOKOLL nr 21 (09-1)


2009-02-09


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsemöte.


Plats:

Hos Maina Gustafson, Strandvägen 19, Karlstad

Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS)
Per Åstrand, (PÅ)
Maina Gustafsson, sekr., (MG)
Rune Ingvarsson (RI)
Marie Salevik (MS)


§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.§ 3

§ 3 Val av justerare

Beslutas att RI jämte BS skall justera dagens protokoll.§ 4

Föregående protokoll

De resterande punkterna från tidigare protokoll är förtecknade i bifogade lista., se pkt 11.
Beslutas att de punkter som inte är avklarade i fortsättningen tecknas på lista som bifogas styrelseprotokollen.


§ 5

Uppföljning av halvårsresultat

Balans- och resultatrapport för tiden 1 juli-08–21 dec-08 lades till handlingarna.
BS och PÅ undersöker konto 4640 och 4645, kostnader som belastat föreningen från Samfälligheten, se bifogade resultat och balansrapport för 2008-12-31.


§ 6

Omsättning av lån

Beslutades att det rörliga lånet (ca 12 milj.) förlängs med en månad (2 feb-09–2 mars-09)och att styrelsen kontaktar Vänerförvaltningen inför nästa omsättning av lånet.


§ 7

Val av ledamot och suppleant till Samfälligheten

Att representera föreningen i Samfälligheten valdes BS och MG.§ 8

Val av Fastighetsgrupp

Rune Gustafsson, Lars Zetterling och Kent Normark valdes att ingå i Fastighetsgruppen, Brf Fortuna. De är tillfrågade och har accepterat.


§ 9

Skrivelse till samfälligheten

Beslutades att skrivelse till samfälligheten ang. soprum och tvättstuga ska skickas till Samfälligheten, se bilaga.


§ 10

Ärendelistan

Listan gicks igenom och beslutades enl. bilaga.


§ 11

2-års­besiktningen

15 innehavare av lägenheter har hittills inkommit med lista på anmärkningar inför besiktningen. Listorna överlämnas till Fastighetsgruppen för sammanställning inför besiktningen.
BS kommer att delta vid besiktningen.


§ 12

Övriga frågor

1. Fastighetsförråd, 2. Nya medlemmar, 3. Trivselgruppen.

1. Utrymme för förvaring av för fastigheten gemensam materiel saknas.
Styrelsen beslutar att uppdra åt Fastighetsgruppen att föreslå en lösning.

2. Lägenhet nr 11. Hans Ardstedt, beviljas utträde ur föreningen och Lennart Sundell och Birgitta Gustafsson beviljas inträde i föreningen.

3. Avtalet med HSB om fastighetsskötsel är uppsagt till 1 april.
Kravspec om inre städning av huset är skickad till tre leverantörer.
Fastighetsgruppen kommer att delta i ev. upphandling av övrig fastighetsskötsel.
Nytt avtal om städning planeras att tecknas i god tid före 1 april.


§ 13

Nästa möte

Nästa möte hålls 6 april hos Marie.


Avslut

Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet

Maina Gustafson, 


Bertil Strandberg                    Rune Ingvarsson


Bilaga:

Åtgärdslista.

Resultatrapport (2008-12-31).

Balansrapport (2008-12-31).

Skrivelse.