PROTOKOLL nr 23 (09-3)


2009-04-06


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsemöte.


Plats:

Hos Marie.


Tid:

2010-02-19, kl 18-19.


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS)
Per Åstrand, (PÅ)
Maina Gustafsson, sekr., (MG)
Marie Salevik


§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare

Beslutas att PÅ jämte BS skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.§ 4

Föregående protokoll

De resterande punkterna från mötet den 9 februari antecknas i Åtgärdslistan.
Listan bifogas.


§ 5

Åtgärdslistan uppdaterades

Se bilaga§ 6

2-års­besiktningen

Besiktningen av lägenheterna är genomförd.
Huset kommer att besiktigas 23 april. BS deltar.§ 7

Rapporter från Arbetsgrupperna

Montering av förråd i cykelrummet är beställt från NCC.
Avtal med Securitas om nyckeljour har tecknats.
Avtal med Svensk Fastighetsservice om viss beredskap och städning av trapphuset har tecknats.
Trivselgruppen planerar för vårens Städdag.
Styrelsen beslutar om inköp av utemöbel, blomkruka och växter.


§ 8

Avtalet om Fastighetsförvaltning

Avtalet uppdateras. BS och PÅ kontaktar Vänerförvaltningen.§ 9

Kostnader för elförbrukning

Styrelsen beslutar om justering av debiterade avgifter för perioden 1 april 2007 till 31 januari 2009.
Kostnaderna för fastighetens förbrukning kommer att belasta föreningen i fortsättningen.


§ 10

Ansökan om bidrag för automatisk öppning av ytterdörrar

Thomas Söderholms ansökan till kommunen om bidrag till dörröppnare godkändes.

§ 11

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är hos BS 8 juni kl 18.00.


Maina Gustafson, Bertil Strandberg                    Per Åstrand


Bilaga:

Åtgärdslista till protokoll nr 23.