PROTOKOLL nr 24 (09-4)2009-06-08


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsemöte.Plats:

Hos Bertil.


Tid:

2010-02-19, kl 18-19.


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS)
Per Åstrand, (PÅ)
Maina Gustafsson, sekr., (MG)
Rune Ingvarsson
Marie Salevik, suppleant
Hans-Erik Brask närvarade som representant från valberedningen


§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare

Beslutas att BS skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.§ 4

Föregående protokoll med bif. Åtgärdslista

Åtgärdslistan uppdaterades, se bilaga.§ 5

Rapport från arbetsgrupperna

Trivselgruppen genomförde en städdag 25/4 med god anslutning av medlemmarna i huset.
Blomlådor planterades, utemöbler ställdes fram och bl. a cykelförråden städades.
Vi har också haft gemensam ”grillkväll” med grannhusen under trevliga former.


§ 6

Rapport från årsmöte med samfälligheten

Samfälligheten hade årsmöte 27/5. Maina och Bertil deltog från vår förening.
Samfälligheten beslutade om ny styrelse där Maina valdes in som suppleant att representant för vår förening under 1 år.
F ö finns protokoll från mötet.


§ 7

Avtal med Väner­förvaltning AB

Avtalsförslaget godkändes.§ 8

Skrivelse om rökning på balkongen

Styrelsen beslutade att svara på skrivelsen bl. a med hänvisning till föreningens ordningsregler. Skrivelsen föranleder ingen ytterligare åtgärd från styrelsen.§ 9

Årsmötet

Tidplan för årsmötet fastställdes till 7/10-09 kl 18.30. Nästa styrelsemöte, där årsredovisningen och budget ska behandlas, blir den 14/9-09.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 5/9-09.
Diskussion följde ang. styrelsens fortsatta inre arbete, arbetsuppgifter och organisation.


§ 10

Låsning av ytterdörrarna

Beslutades att ytterdörrarna inte ska kunna öppnas med kod mellan kl 22–06.


§ 11

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är hos PÅ 14/9 kl 18 00.


§ 12

Avslut

Mötet avslutades.Maina Gustafson, Bertil Strandberg Bilaga:

Åtgärdslista till protokoll nr 24.