PROTOKOLL nr 25 (09-5)


2009-09-14


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsemöte.


Plats:

Hos Per.


Tid:

2010-02-19, kl 18-19.


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS)
Per Åstrand, (PÅ)
Maina Gustafsson, sekr., (MG)
Rune Ingvarsson
Marie Salevik, suppleant


§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare

Beslutas att BS skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.§ 4

Föregående protokoll med bif. Åtgärdslista

Åtgärdslistan uppdaterades, se bilaga.
§ 5

Rapport från Trivselgruppen och Fastighetsgruppen

Gunnel Åstrand och Saida Brask ersätter nu Cajsa Gustavsson och Lisbeth Kvaldén i gruppen. 
Inför nästa säsong planeras ändrad ordning för vattning av växterna.
Som förra året planeras samkväm vid Lucia-dagen.
Från Fastighetsgruppen finns inget att rapportera.


§ 6

Förslag till Årsredovisningen08-09

Förslaget till årsredovisning godkändes av styrelsen.
§ 7

Planering av årsmötet

Kallelse med årsredovisning etc. kommer att skickas ut i god tid före mötet.
Vänerförvaltningen ombesörjer kontakt med revisorn.


§ 8

Nya medlemmar

Lägenhet nr 13 kommer att byta ägare i dec-09.
Ann-Marie Kylberg beviljas då utträde ur föreningen och Lennart Lohse och Agneta Nilsson-Lohse beviljas inträde.


§ 9

Tecknande av avtal

Helserviceavtal är tecknat med KONE hissar för tiden 1 aug 2009-31 dec 2011 med option på ytterligare ett år.


§ 10

Höjning av avgiften

Styrelsen har i telefonmöte beslutat att höja avgiften med 
2 % f o m 1 oktober-09 för att kompensera för nedtrappning av bidrag.


§ 11

Övriga frågor

Föreningen har inbjudits till utbildning i bostadsrättsfrågor.
Beslutades att f n inte delta.


§ 12

Avslut

Mötet avslutades


Maina Gustafson, 


Bertil Strandberg 


Bilaga:

Åtgärdslista till protokoll nr 25