PROTOKOLL NR 26 (09-06)

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Konstituerande möte.


Sammanträdesdatum.

2009-10-07 med början kl 20.30.


Plats:

Hamnkaptensbostaden, Hamnkajen, Karlstad.


Närvarande:

Bertil Strandberg BS.
Rune Ingvarsson RI.
Marie Salevik MS.
Bengt Stenström BSt.
Per Åstrand PÅ.
Maina Gustafsson MG.


§ 1

Mötets öppnande

BS öppnade mötet.


§ 3

Val av ordförande och sekreterare för föreningen.

Styrelsen valde BS till ordförande och MG till sekreterare.
§ 4

Val av justerare.

PÅ valdes att justera dagens.


§ 5

Firmateckning.

Beslutades att, enligt föreningens stadgar, föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två av styrelsens ledamöter i förening.


§ 6

Ändringsanmälan.

Beslöts att inge anmälan till Bolagsverket avseende ändrad styrelsesammansättning då BSt invalts i styrelsen.
I övrigt ingen ändring.


§7

Arvoden

Beslutades att arvoden för tiden 2008-11-27—2009-10-07 fram till detta möte utgår enl. bilaga. ”Sammanställning av arvoden 2008-2009” samt att arvode tilldelas Rune Gustavsson för deltagande i utredning ang. elinstallationerna.


§ 8

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 25/11-09 kl 18 hos RI.


§ 9

Avslutande

Då inga övriga frågor förelåg avslutade BS sammanträdet samt tackade de närvarande för visat intresse.


Vid protokollet:

Maina Gustafson, sekr.


Justeras


Per Åstrand