PROTOKOLL nr 28 (10-01).

2010-02-09.


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD.


Styrelsemöte.


Plats:

Hos Maina Gustafson.


Tid:

2010-02-09, kl 18-20.


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg ordf., (BS).
Per Åstrand (PÅ).
Rune Ingvarsson (RI).
Maina Gustafsson, sekr., (MG)


Övriga närvarande:

Kjell Holstensson och Hans-Erik Brask (valberednings­gruppen). deltog på pkt 4.


§1

Mötet öppnas samt närvaro.

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.
Närvaro, se ovan.


§ 2

Val av justerare

Beslutas att PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.§ 4

Diskussion med Valberedningen.

Styrelsens uppgifter gicks igenom. BS o MG:s förordnanden upphör på nästa årsmöte. Styrelsen föreslår att styrelsen efter årsmötet består av 4 ledamöter och en suppleant samt betonar vikten av att succession planeras så att kontinuiteten upprätthålls. 


§ 5

Genomgång av förra protokollet.

Protokollet lades till handlingarna.§ 6

Genomgång av Åtgärdslistan.

PÅ har undersökt el- och IT-avtalens bindningstider. Beslutas att avtalen sägs upp i god tid och att marknaden undersöks inför nya avtalsperioder.


§ 7

Ekonomifrågor.

Halvårsredovisningen föranleder i dagsläget ingen åtgärd. Avgiften förändras inte f n. Omplacering av lån tas upp på nästa möte.


§ 8

Nya medlemmar.

Ana Marcela Da Silva och Jonas Nyberg har beviljats utträde ur föreningen och Marie-Louise Andrén och Bengt Johansson har beviljats inträde.


§ 9

Rapport från Trivselgruppen och Fastighetsgruppen.

Trivselgruppen har varit i kontakt med Karlstads kommun, Brf Fortuna sätter upp skylt med ”Privat område” mot kanalen och avvaktar med plantering i slänten och staket på garagetaken. (Detta är informerat om i Samfällighetsföreningen).
Städdag planeras till 24/4.
Bevattningsschema tas fram av Trivselgruppen inför säsongen.
Bild på vårt hus kommer att monteras vid ingångarna.
Se bilaga.


§ 10

Övriga frågor.

Gula Villans framtida öde bevakas.
Beslutades att skrivelse ang. utredning av det juridiska läget ska skickas till Samfällighetsföreningen.

Bopärmen och checklista för info till nyinflyttade ska uppdateras.

Besiktningsprotokoll från Bergsäker har inkommit.

Info om vår hemsida i nästa Fortunablad

§ 11

Nästa möte och avslut.

Nästa möte är den 19/4 kl 18 hos BS.
BS avslutade mötet.


Maina Gustafson

Maina Gustafson, sekr.


Justeras

Bertil Strandberg

Per Åstrand 

Bilaga:
Åtgärdslista till protokoll nr 28.
Minnesanteckningar från möte med K-d Kommun 2010-02-03.