PROTOKOLL NR 27 (09-7)


2009-11-25


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD.


Styrelsemöte


Plats:

Hos Rune Ingvarsson


Närvarande medlemmar:

Bertil Strandberg, ordf., (BS)
Per Åstrand, (PÅ)
Rune Ingvarsson, (RI)
Bengt Stenström, (BSt)
Maina Gustafsson, sekr, (MG)


§1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av BS som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.§ 4

Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan.

Åtgärdslistan uppdaterades, se bilaga.
Skrivelse ska skickas till NCC ang. undersökning och ev åtgärder av fukt i fasaden.
Krav på utbyte av toastolarna med hänvisning till uppkomna fel i spolmekanismen har tyvärr avvisats.
Föreningen har erhållit ett lager med spolmekanismer som reserv.


§ 5

Rapport från Trivselgruppen o Fastighets­gruppen.

Styrelsen tillstyrker att föreningen står för kostnader i samband med Luciafikat.
Fastighetsgruppen kommer att, vid behov, vara behjälpliga vid rengöring av fläkten.


§ 6

Nya medlemmar.

Birgitta Fredriksson beviljas utträde ur föreningen.
Gun och Jan Engstrand beviljas inträde.


§ 7

Nya lägenhets-nummer.

Länsstyrelsen har beslutat om nya lägenhetsnummer.
Alla medlemmar har informerats om de nya numren och numren har anslagits på namntavlan i entrén.


§ 8

Ordningsregler för Samfällig-heten på remiss.

Beslutas att MG meddelar Samfälligheten styrelsens synpunkter.§ 9

Övriga frågor.

I fortsättningen kommer ekonomi att vara en stående punkt på dagordningen.
Avtalen med el- och IT-leverantör ses över så att inga uppsägningstider missas.
Styrelsen beslutar att i möjligaste mån ha enhetlig markering av ”Ingen reklam” på postboxarna.
Föreningens försäkringsskydd ses över.


§ 10

Nästa möte och avslut

Följande mötesdagar för styrelsen bestämdes:
9/2-10 kl 18 hos MG och 
19/4-10 kl 18 hos BS.


Mötet avslutades.


Maina Gustafson

Maina Gustafson, sekr.


Justeras

Bertil Strandberg

Per Åstrand

Bilaga: Åtgärdslista till protokoll nr 27.