PROTOKOLL nr 65 (16-04)

 

2016-04-14
med början kl. 18:30

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

Per Åstrand, vån 10, Strandvägen 19

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf. (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Britt-Marie Room-Östberg (BMÖ)

 

Peter Gränsed (PG), adjungerad

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte BMÖ skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Genomgång av föregående protokoll

Lades till handlingarna.

 

 

 

 

§ 5

Fastighetsfrågor

 

Vattenläckage i lägenheter.

Styrelsen beslutade att felaktiga delar, ändstopp i koppling mellan fjärrvärmestammen och rör till element, skall bytas.

Styrelsen beslutade att föreningen står för materialkostnader och arbetskostnader i samband med detta.

Eventuella kostnader för övriga skador, t.ex. på parkett, står lägenhetsinnehavare och dennes hemförsäkring för.

Arbetet bör göras snarast.

Blankett för godkännande av tillträde till lägenheter lämnas till alla medlemmar.

 

 

§ 6

Övriga frågor

Ordningsfrågor.

Grillning på gemensamma uteplatser är tillåtet.

 

 

 

§ 7

 

§ 8

 

 

Nästa möte

 

Avslut

 

 

Måndag den 2 maj hos BMÖ.

 

Ordförande PÅ avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand                      Britt-Marie Room-Östberg