PROTOKOLL nr 63 (16-02)

 

2016-02-18
med början kl. 18.00

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

Plats:

Strandvägen 19, Henrys lgh

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand ordf., (PÅ).

Maina Gustafsson, (MG).
Henry Andersson, (HA) vid protokollet

Magnus Einarsson, (ME)

Peter Gränsed, (PG)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Föregående protokoll

 

Protokoll nr 62 gicks igenom.

 

 

§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

 

Revidering av åtgärdslista.

Punkt 52 avseende smutsangrepp har dokumenterats med foto av PÅ.

Ny punkt 53, putssläpp östra väggen vån 11 har dokumenterats med foto av PÅ.

Ny punkt 54, avsaknad av fönsterlist vån 11.

Bil. 1

§ 6

 

 

 

 

 

§ 7

Ekonomifrågor.

 

 

 

 

 

Fastighetsfrågor

 

 

Fortsatt ekonomiskt stabilt läge i föreningen och det är för närvarande inte aktuellt med någon avgiftshöjning.

Genomgång av lånebild, amorteringar, avskrivningar, yttre fond och bankkonton.

 

Värmesystemet, kalla element vån 11. Expansionskärl utbytt och ny säkerhetsventil har satts in.

MG har träffat Värmlands fastighetsservice och haft genomgång av städningen. Det har beställts städning i trapphuset 3 trappor upp. Tre nya mattor till entréplanen har beställts. Påpekats att man skall ha bättre kontroll på springorna vid hissdörrarna.

 

 

 

 

Bil. 2

 

 

§ 8

 

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

 

 

 

§ 9

 

§ 10

 

 

 

§ 11

 

 

§ 12

 

Trivselgruppen

Motioner till samfälligheten

 

 

Motioner till Brf Fortunas årsmöte

 

Planering inför årsmöte

 

Inget aktuellt

 

Inga motioner har inkommit till Vågmästarens Samfällighetsförenings årsmöte.

 

Inga motioner har inkommit till Brf Fortunas årsmöte.

 

Genomgång av ”Pers lista”.

ME har bokat lokalen.

PÅ skickar kallelse och sätter upp anslag i entrén. Medlemmarna skall anmäla om man kommer till årsmötet.

Revisionsberättelse är klar.

Genomgång av valberedningens förslag till styrelse för nästa år.

 

 

§ 13

Övriga frågor

Onsdag den 24 februari åker PÅ och PG till HSB för information om det nya bokningssystemet till tvättstugan.

 

PG inventerar behov av hörnplåtar i trapphuset och åtgärdar efter behov.

 

 

 

 

 

§ 14

 

 

 

 

 

§ 15

 

Nästa möte

 

 

 

 

 

Avslut

Brf Fortunas årsmöte hålls den 10 mars 2016 klockan 18:00 i Vågmästarens samlingslokal.

Direkt i anslutning hålls konstituerande styrelsemöte.

 

Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Per Åstrand                           Maina Gustafsson