PROTOKOLL nr 62

 

 

2016-01-19
med början kl. 18.00

 

 

BRF FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

Plats:

Mainas lägenhet

 

 

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand, ordf. (PÅ)

Maina Gustafsson (MG)

Magnus Einarsson (ME)

Peter Gränsed (PG)

Henry Andersson, sker. (HA)

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

§ 2

Val av justerare

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

 

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 61 gicks igenom och lades till handlingarna.

 

§ 5

Åtgärdslistan

Listan gicks igenom och uppdaterades

-    Nr 35 ” Vattenläckage entrén”. Öppnades igen, nytt läckage påvisats.

-    En del nya punkter fördes upp, se nedan under punkten fastighetsfrågor.

Bil 1

§ 7

Fastighets-gruppen

     Drift- och underhållsschema gicks igenom. Kommer med som bilaga till årsmötet. (PÅ)

     Planering inför 10-årsgarantibesiktning påbörjades. MG och ME hjälper till att hålla kontakt med konsulter.

     Vattenläckage vid skärmtak plan 2 har påvisats. Till åtgärdslistan.

     Smutsangrepp fasad plan 11. Åtgärdas till sommarhalvåret. Till åtgärdslistan.

Bil 2

§ 8

Fortunabladet

HA gör i ordning ett nytt blad som sprids till medlemmarna och sätts upp på anslagstavlan.

 

§ 9

Planering av årsmöte 2016

- Årsmötet kommer att hållas 2016-03-10 kl 18.00 i samlingslokalen Strandvägen 9.

- Arbetsuppgifter inför och i samband med årsmötet fördelades.

- Motioner till Fortunas årsmötet och till Vågmästarens samfällighetsförening skall vara inne senast 2016-02-16.

- Styrelsemöte med genomgång av inkomna motioner sker 2016-02-18 kl 18.00 hos HA plan 5.

- Kallelse skickas ut under v 8.

 

§ 10

Ekonomifrågor

- Årsredovisning och utfall för 2015 gicks igenom, skickas till revisor inför årsmöte.

- Budget för 2016 gicks igenom och beslutades.

- Vänerförvaltning AB kommer erbjuda de boende möjlighet till e-faktura från kvartal 2.

 

 

Bil 3

§ 11

Styrelsearvoden

Fördelning av styrelsens fasta arvoden för 2015 beslutades.

 

§ 12

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

 

§ 13

Vågmästarens sammfällighets-förening

- PÅ rapporterade från samfällighetens möten.

- Beslutades att PÅ blir Brf Fortunas representant i styrelsen för Vågmästarens samfällighetsförening

- Beslutades att ME blir Brf Fortunas representant på årsmötet i Vågmästarens samfällighetsförening

 

§ 14

Trivselgruppen

Genomförd ”After work” var mycket populär och lockade över 30 av de boende i huset.

 

§ 15

Nästa möte

Nästa möte blir 2016-02-18 hos HA.

 

§ 16

Avslut

Mötet avslutades.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

Justeras:

 

 

Per Åstrand

 

 

 

Maina Gustafsson