PROTOKOLL nr 60

 

2015-05-12
med början kl. 18.00

 

 

BRF FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

PÅ’s lägenhet

 

 

 

Närvarande:

Per Åstrand, ordf., (PÅ)

Maina Gustafsson (MG)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Magnus Einarsson (ME)

Peter Gränsed (PG)

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 58 och 59 gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Åtgärdslistan

 

Listan gicks igenom och uppdaterades

·         Nr 35 ” Vattenläckage entrén” där Hans-Uno Engstrand (HUE) varit ansvarig tas över av MG.

·         Nr 43 rörande öppna balkonger är nu klar.

·         Nr 48 ”Skador i hissen”. Punkten avskrivs.

·         Ny punkt nr 49 ”Putssläpp på fasad vid lgh 1902 och 1803”.

·       Ny punk nr 50. På fastighetens fasad i norr, öster och söder har det uppkommit putssläpp i ytskiktet. Skadorna är dokumenterade och anmälda till NCC.

 

 

Bil 1

§ 6

Underhålls-schema

Underhållschemat 2015 gicks igenom.

 

 

 

§ 7

Fastighets-gruppen

  • PG har lagat puts och färgskador.
  • PG och PÅ har kontrollerat alla lampor i trapphuset.
  • I samband med reparation av fasadens puts har det uppstått en del skador/smuts på angränsande balkonger och fönster. Entreprenören tar på sig städåtgärder,

 

 

§ 8

Samfälligheten

 

Årsmöte har hållits i Samfälligheten. Brf Fortunas representant var Maina Gustafsson.

En sammanfattning av årsmötesprotokollet finns på www.vagmastaren.org.

 

 

 

 

 § 8

Fortunabladet

HA gör i ordning ett nytt blad som sprids till medlemmarna och sätts upp på anslagstavlan.

 

 

§ 9

Nya medlemmar

Godkända som nya medlemmar är:

·         Lgh 1302: Peter Claesson tillträder 2015-07-01. Samtidigt beviljades Elisabeth Thonander utträde från föreningen.

·         Lgh 1303: Maria och Magnus Glavmo tillträder 2015-07-31. Samtidigt beviljades Per Högberg utträde från föreningen.

·         Lgh 1704: Anette Moberg och Kent Berg tillträder 2015-08-03. Samtidigt beviljades Lennart Ihlar utträde.

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

 

 

 

 

Ekonomi

·         Ett av lånen skall omsättas i augusti. Beslut togs att förlänga nuvarande lån med en månad.

·         PÅ och HA fick av styrelsen uppdrag att påbörja arbetet med anbudsförfrågningar och förhandla med de långivare som lämnar anbud.

 

 

§ 11

Fastighetsförsäk-ring

PÅ visade bra och översiktlig information om vad man som medlem i bostadsrättsföreningen har för rättigheter och skyldigheter ur ett försäkringsperspektiv. Informationen skickas till alla medlemmar i samband med Fortunabladet Nr 26.

 

 

§ 12

Trivselgruppen

Vårstädning runt fastigheten genomfördes i april.

 

 

§ 13

Övrigt

Genomgång av rutiner för hanteringen av protokoll.

 

 

§15

Nästa möte

Tisdag den 8 september kl. 18.00  hos ME plan 2.

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand