PROTOKOLL nr 58

 

2015-02-05
med början kl. 18.00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

MG’s lägenhet

 

 

 

 

 

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans Uno Engström (HUE)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 57 gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Åtgärdslistan

 

Inget nytillkommet

 

 

§ 6

Fastighetsfrågor

Beslutas att det sätts upp avspärrningar och varningsskyltar där det finns risk för ras av snö och is.

 

 

§ 7

Ekonomi

 

Årsredovisningen gicks igenom och skrevs under.

 

 

 

 

§ 8

Årsmöte

·         Planering för årsmötet 2016 är klar. PÅ har gjort en aktivitetslista för styrelsen.

·         Årsmötet hålls 26 mars 2015 kl. 18.00 i Samfällighetens lokaler.

·         Anmälan till mötet kan göras via mail eller i bostadsrättsföreningens brevlåda på plan 1.

·         Ordförande till mötet har bokats.

·         Inga motioner har inkommit.

·         Kallelse till årsmötet kommer ut under v 9 (HA).

 

 

 

§ 9

Valberedning

Valberedningens förslag på styrelse och revisorer kommer att skickas med kallelsen.  

 

 

§ 10

Övrigt

Inkommit mail från Lennart Gustavsson angående reparation av skador på fasad. Planering finns. MG svarar Lennart.

 

 

 

 

 

 

§11

Nästa möte

Årsmötet den 26 mars.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand