PROTOKOLL nr 57

 

2015-01-12
med början kl. 18.00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

HUE’s lägenhet

 

 

 

 

 

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans Uno Engström (HUE)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 56 gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Åtgärdslistan

 

De kvarstående punkterna gicks igenom.

·         Nr 35 ” Vattenläckage entrén” öppnas igen och HUE sätts som ansvarig och följer upp.

 

·         Nr 43 öppnas igen och delas upp. HUE följer upp.

 

·         Ny punkt nr 48 ”Skador i hissen” . Kontakt har tagits med NCC för uppföljning.

 

Bil 1

§ 6

Drift- och under-hållsschema

Drift- och underhållschemat för 2014 gicks igenom och planerade uppgifter har utförts.

 

Schemat kommer att vara med som bilaga till verksamhetsberättelsen för 2014.

 

Nytt schema upprättas för 2015 (PÅ).

 

Bil 2

§ 7

Fastighets-gruppen

  • HUE rapporterade att uppkomna plåt-skador på taket i samband med stormen nu är åtgärdade.
  • Arbeten på balkong våning 11 är nu klara.
  • Skador i hissen är dokumenterade och skall besiktigas av NCC och Brf Fortuna.

 

 

§ 8

Vågmästarens

Samfällighets-förening

 

Brf Fortuna har representant i samfällighetens styrelse. Beslutades att PÅ är Brf Fortunas representant 2015.

Motioner till samfällighetens årsmöte skall vara inlämnade till Brf Fortunas styrelse senast 4 februari 2015. Information via Fortuna bladet.

 

 

 

 

§ 8

Fortunabladet

HA gör i ordning ett blad som sprids till medlemmarna och sätts upp på anslagstavlan.

 

 

§ 9

Nya medlemmar

Nya ägare till lägenhet 10.8-24 / 1702 är Britt-Marie Room-Östberg och Martin Östberg, som godkändes som nya medlemmar

Samtidigt beviljades utträde ur föreningen för Ulla Hiller-Eriksson och Ulf Eriksson.

 

 

§ 10

Uthyrning

Lennart Ihlar, lägenhet 10.8-26 / 1704, har beviljats hyra ut i andra hand ytterligare ett år pga. arbete på annan ort.

 

 

§ 11

Ekonomi

·         Preliminär resultatrapport för 2014 gicks igenom.

 

·         Beslut togs för budget 2015.

 

·         Beslutades att ha som inriktning att amortera lånen på 100 år.

 

·         Efter samråd med revisor och Vänerförvaltning AB beslutades att avskrivningstiden för fastigheten sätts till 150 år.

 

·         Beslut togs om fördelning av styrelse-arvoden.

 

 

 

Bil 3

§ 12

Årsmöte

·         Planering för årsmötet 2015 avseende verksamhetsåret 2014 har påbörjats. PÅ har gjort en aktivitetslista för styrelsen.

 

·         Beslutas att årsmötet hålls 26 mars 2015 kl. 18.00 i samfällighetens lokaler.

 

·         Verksamhetsberättelse skrivs (MG) och lämnas till Vänerförvaltning.

 

·         Ordförande till mötet har bokats.

 

·         Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 4 februari 2015. Information till medlemmarna genom Fortunabladet. (HA).

 

·         Kallelse till årsmötet kommer ut under v 9.

 

 

Bil 4

§ 13

Valberedning

MG kommer att informera valberedningen om förändringar i styrelsens sammansättning och behov av nya krafter.

 

 

§ 14

Trivselgruppen

Glöggminglet den 13 december var lyckat men med något färre besökare än vanligt.

 

 

 

 

 

 

§15

Nästa möte

Torsdag den 5 februari 2015 kl 18.00 hos MG på våning 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand