PROTOKOLL nr 56

 

2014-09-22
med början kl. 18.00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

HA’s lägenhet

 

 

 

 

 

 

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans Uno Engström (HUE)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 54 och 55 gicks igenom och lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Åtgärdslistan

 

De kvarstående punkterna gicks igenom.

·         Läckage på den öppna balkongen hos Engstrand plan 11 är lagat och klart.

·         Rapporten från OVK har inkommit, inga anmärkningar. Kopia är lämnad till kommunen. Föreningen sparar en kopia av protokollet i ventilationspärmen i el-centralen plan 1.

·         Nytt avtal med ComHem är klart, det nya avtalet gäller i tre år från 2014-09-16. Avtalet kommer att sägas upp snart, så att det inte förlängs med automatik.

·          

Bil.: 1

§ 6

Underhållsplan

Underhållsplanen gicks igenom. Styrelsen beslutade att rökluckorna skall testas 1 gång på våren och 1 gång på hösten. Kvarvarande mindre uppgifter läggs på en arbetslista som utförs på den gemensamma städdagen i höst.

 

§ 7

Samfälligheten

 

  • Vågmästarens föreningar har anmält fastighetsproblem till samfällighetens styrelse som sammanställer och tar en dialog med NCC.
  • Avtal för teknisk förvaltning mellan HSB och samfälligheten gicks igenom och lämnas tillbaks utan ytterligare synpunkter.

 

 

§ 8

Fortunabladet

HA gör i ordning ett blad som sprids till medlemmarna och sätts upp på anslagstavlan.

 

 

§ 9

Nya medlemmar

Godkända som nya medlemmar är Anneli Landegren Lgh 1002 och Karin Gynnemo Davidsson Lgh 1801. Samtidigt beviljades utträde ur föreningen för Mari Salevik och Kvaldéns.

 

 

§ 10

Ekonomi

Resultat efter kvartal 3 gicks igenom. Budgetarbete för 2015 är påbörjat.

 

 

§ 11

Nästa årsmöte

Planering för årsmötet 2016 har påbörjats. PÅ har gjort en aktivitetslista för styrelsen.

 

 

§ 12

Trivselgruppen

Höstens städdag är planerad till den 18 oktober och glöggminglet sker den 13 december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§13

Nästa möte

Måndag den 12 januari 2015 kl 18.00 hos HUE på våning 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand