PROTOKOLL nr 54

 

2014-05-15
med början kl. 18.00

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

 

Plats:

HUE’s lägenhet

 

 

 

 

 

 

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans-Uno Engström (HUE)

Magnus Einarsson (ME)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes efter viss justering.

 

 

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

Föregående protokoll gicks igenom.

 

 

§ 5

Åtgärdslista

 

·         Åtgärdslistan gicks igenom. Kvarvarande punkter uppdaterades.

·         HUE och MG rapporterade om pågående reparationsarbeten. 

·         OVK planeras till början av juni.

·         PÅ justerar åtgärdslistan, se bilaga.

 

Bil 1

§ 6

Underhålls-
schema

·         Genomgång av mall för underhållsarbete.

·         Schemat omfattar de arbeten som ska utföras under året, sid 1-2 och de som planeras på längre sikt, sid 3.

·         I listan anges vem som ansvarar för att arbetet blir utfört och en tidplan.

·         Listan revideras årligen.

·         Underhållsschemat kommer i fortsättningen att bifogas årsredovisningen.

 

 

 

§ 7

Ekonomifrågor.

 

·         Resultatrapporten för första kvartalet följer budgeten.

·         Diskuterades avskrivningsstrategier för fastigheten. Styrelsen beslutade om en avskrivningstid på 200 år för fastigheten, motsvarande 0,5 % av värdet per år.

·         Beslut om ev. amortering tas under hösten.

·         Ett av lånen skall omsättas i augusti. Styrelsen beslutade att lånet förlängs med 1 mån i taget i max 3 månader, för att underlätta för beslutsfattande om nytt lån.

 

 

 

§ 8

Nya medlemmar

Inget aktuellt

 

 

§ 9

Trivselgrupp

Bevattningsplan för sommaren finns uppsatt i entrén, den finns även på hemsidan.

 

 

 

 

§ 10

Fastighetsgrupp

ME kommer att vara sammankallande för fastighetsgruppen. Övriga som ingår i fastighetsgruppen är: Hans-Uno Engström, Lars Zetterling, Peter Gränsed.

 

 

§11

Comhem 

 

Nuvarande avtal går ut 2014-12-31. Beslutades att ME tar fram underlag för ett nytt kontrakt. Jämförelser kommer att göras med andra leverantörer, beslut tas under hösten.

 

 

§12

Övriga frågor

  • MG informerade om skrivelse från Vänersborgs Tingsrätt om översvämningsskydd. Skrivelsen läggs utan åtgärd till handlingarna.
  • Fjärrvärme. PÅ informerade om ny, över året, differentierad prismodell.
  • Fördelning av arbetsuppgifter för styrelsemedlemmarna diskuterades.

Bil 2

 

 

 

 

Bil 3

§13

Nästa möte

Måndag den 22 september kl 18.00 hos HA på våning 8.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand