PROTOKOLL nr 52

2014-01-06
med början kl. 18.00

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 

 

 

Plats:

MG’s lägenhet

 

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ)

Bengt Stenström, (BSt)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans-Uno Engström (HUE)

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

 

 

Föregående protokoll gicks igenom.

 

 

§ 5

Åtgärdslista

 

Åtgärdslistan gicks igenom. Kvarvarande punkter uppdaterades. HUE rapporterade om pågående reparationsarbeten.

PÅ justerar åtgärdslistan, se bilaga.

 

 

Bil 1

§ 6

Ekonomifrågor.

 

Det nya el-avtalet ger sänkta kostnader. Årsredovisningen gicks igenom och skrevs under. Årsredovisningen kommer att lämnas till revisorerna inför årsmötet.

Föreningens ekonomi är god, styrelsen kommer inte att föreslå någon höjning av hyrorna.

Avsatt belopp för arvoden fördelades inom styrelsen.  PÅ färdigställer rapport om ersättning.

 

 

Bil 2

 

§ 7

Nya medlemmar

Per Högberg är ny medlem och har flyttat in i lgh 1303. Samtidigt har Rune och Solveig Gustafsson beviljats utträde ur föreningen.

 

 

§ 8

Trivselgrupp

Gruppen rapporterade att det var 42 personer samlade till middag och information på Café August i höstas.

Glöggminglet vid Lucia samlade ca 30-40 personer.

Gruppen kommer ha nytt möte i april för planering av vårstädning.

 

 

§ 9

Fastighetsgrupp

HUE lämnade rapport. Pågående reparationer beräknas vara klara under februari, troligen kommer det utföras ytterligare arbeten under april.

OVK kommer att genomföras under våren, HUE tar på sig planering tillsammans med leverantör. Medel är avsatta i budget.

 

 

§10

Samfälligheten  

 

PÅ rapporterade från de möten som hållits i samfällighetens styrelse.

Ordf. Lennart Eriksson har för avsikt att starta en byggrupp med representation från intresserade föreningar, ett möte är planerat. HUE deltar från Fortuna.

 

 

§11

Övriga frågor

Kostnaden för en ny eller en extra nyckel är 250 SEK/st, nyckel kan beställas hos PÅ.

Skyltarna på brevlådorna med ”Ingen reklam” har blivit slitna, PÅ ordnar med nya för de som vill ha.

Underhållsplanen kommer att gås igenom av styrelsen under våren.

BSt skickar ut ett nytt Fortunablad innan årsmötet.

 

 

§12

Årsmöte 2014

Planeras till torsdagen den 27/3 2014 kl 17.45.

Årsmötet kommer att hållas i SWEDBANK’s lokaler på Östra Torggatan 14, kundentrén .

Motioner till samfälligheten och till årsmötet i Fortuna skall lämnas in senast den 25/2.

Valberedningens ev. förslag på styrelse för kommande år skickas med kallelse till årsmötet.

 

 

§11

Nästa möte

Torsdag den 6/3 2014 kl. 18:00 hos HUE, våning 3.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:

Maina Gustafsson                           Per Åstrand