PROTOKOLL nr 51

2013-10-01
med början kl. 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

HA’s lägenhet

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ)

Bengt Stenström, (BSt)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans-Uno Engström (HUE)

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

Föregående protokoll gicks igenom.

§ 5

Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom. Punkten (36) om underhållsplan är avklarad. Två nya punkter är uppförda på listan. Se bilaga.

Bil 1

§ 6

Ekonomifrågor.

Det lån som behandlades vid förra mötet låstes vid en ränta på 2,83 %, avtal tecknat med Länsförsäkringar Hypotek.

Lånet amorterades samtidigt med 500 000,-

Föreningens ekonomi är god.

Aktuell resultatrapport ger en prognos med resultat bättre än budget.

Ny låneöversikt har gjorts av PÅ.

Bil 2

Bil 3

§ 7

Nya medlemmar

Inga nya tillkommit sedan förra mötet.

§ 8

Trivselgruppen

Agneta Engström är ny medlem i trivselgruppen.

Höststädningen planeras till 26/10 kl. 10:00.

Påminnelse kommer att skickas ut om höstfesten.

Hitintills är 27 personer anmälda.

Bil 4

§ 9

Övriga frågor

a) Brev från Peter S om båtplatser och regler för uthyrning.
MG svarar Peter S.

b) MG och PÅ träffar ordföranden för Vågmästarens samfällighetsförening onsdag den 2/10.

c) PÅ informerade från förra mötet med samfällighetsföreningen.

§10

Årsmöte 2014

Planeras till torsdagen den 27/3 2014.

§11

Nästa möte

Måndag den 10/2 2014 kl. 18:00 hos MG.

Vid protokollet:

Henry Andersson

Justeras:

Maina Gustafsson Per Åstrand