PROTOKOLL nr 50

2013-08-01
med början kl. 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

MG’s lägenhet

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).

Henry Andersson (HA)

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen. Närvarande är MG, PÅ och HA.

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5

Åtgärdslista

Kvarvarande punkter gås igenom på nästa styrelsemöte

§ 6

Ekonomifrågor.

Föreningens ekonomi är god.

Genomgång av halvårsrapporter visar att resultat efter skatt är ca 111 000 efter årets första 6 månader. Tillkommer ränteintäkter. Från resultatet ses att fjärrvärmen blev dyrare än budgeterat första halvåret pga. extremt kall januari. Halvårsrapporter följer protokollet som bilagor. (Bilaga 1)

Låneofferter har tagits in pga. av lån på 16 194 954 SEK ska omsättas 2013-08-14. Bindningstid 3 år. Offerter från:

- SBAB 3,02 %

- Swedbank 2,97 %

- Länsförs. Hypotek 2,73 %

Styrelsen beslutar att lösa lånet hos SBAB och teckna nytt lån hos Länsförs. Hypotek.

Styrelsen beslutar samtidigt att göra en amortering på 500 000 på lån nr 16673544 som för närvarande är på 16 194 954 SEK.

Styrelsen beslutar att lägga amortering med 15 000 SEK per kvartal.

Bil: 1

§ 7

Nya medlemmar

Gunilla och Jan-Erik Lindblom, lgh 1401, våning 5 beviljas inträde i föreningen och samtidigt beviljas Birgitta Gustafsson och Lennart Sundells dödsbo utträde ur föreningen från samma datum.

§ 8

Trivselgruppen


Fastighetsgruppen

Vattningen av växter har fungerat bra under sommaren.

Styrelsen beslutar ge trivselgruppen i uppdrag att ordna en fest för föreningens medlemmar kombinerat med information av räddningstjänsten. Förslag på tidpunkt är runt 12-14 nov 2013.

Brandsläckare och brandfilt har införskaffats och monterats på varje våningsplan av Kent Normark.

§ 9

Brev från Karlstad Kommun

Genomgång av skrivelse från Karlstads Kommun ang. samråd kring planering och byggande av översvämningsskydd vid infart till inre hamn. Styrelsen beslutar att inte besvara skrivelsen.

§10

Övriga frågor

– Nya P-platser klara ovanpå garage Strandvägen 23.

§11

Nästa möte

Tisdag den 1 oktober 2013 kl. 18.00 hos Henry Andersson vån 8.

Vid protokollet:

Henry Andersson

Justeras:

Maina Gustafsson Per Åstrand