PROTOKOLL nr 49

 

2013-06-18
med början kl 18.45

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

 
   

Plats:

Kvarterslokal, Strandvägen

 
     

Närvarande:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström, (BSt) vid protokollet.

Hans Uno Engström (HE).

 

 

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

 

 

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Godkännande av dagordningen.

 

Dagordningen godkändes.

 

 

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

 

Inga synpunkter på föregående protokoll.

 

 

§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

 

Översiktlig genomgång av åtgärdslista. 

§ 6

Ekonomifrågor.

 

Fortsatt ekonomiskt stabilt gällande föreningens ekonomi.

Ett lån med lånebelopp 16 205 258 kr ska omsättas 2013-0814, mötet beslutar att inriktningen ska var en bindningstid på 3 år samt att ytterligare kreditinstitut ska tillfrågas om villkor. Amortering med 500 000 kr bör verkställas.Beslutas om en extra bokföringstjänst för ca 50 kr / månad.

 

 

§ 7

Nya medlemmar

Roland Jonsson, lgh 1302 har utträtt ur föreningen, motsvarande andel har övertagits av Elisabet Jonsson.

 

 

 

§ 8

Trivselgruppen

Fastighetsgruppen

 

Rapport från Trivselgruppen

 

Fastighetsgruppen har inget att rapportera.

 

 

§ 9

Brandsläckare

Utifrån förslag som väcktes vi ordinarie årsstämma beslutar styrelsen följande:

Föreningen inköper brandsläckare till varje våningsplan samt ytterligare en släckare till varje förrådsavdelning.

 
       
       

§10

Övriga frågor

- Framtaget förslag till underhållsplanfastställs.

- Byte av lås kod till garageentré.

- Rapport från samfällighetens årsmöte.

- Det påtalas att el-uttag i trapphus endast får användas vid fastighetsstädning.

 

 

§11

Styrelsemöten

Styrelsemöte för att besluta om omsättning av lån hålls 1 augusti.

 

 
       
 

 

Vid protokollet:

 

 

Bengt Stenström

 

 

   
       
 

Justeras:

Maina GustafssonPer Åstrand