PROTOKOLL nr 48 (13-03)

2013-03-21
med början kl 19.30

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Konstituerande styrelsemöte

Plats:

Kvarterslokal, Strandvägen 9

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström, (BSt)

Henry Andersson (HA), vid protokollet

Hans-Uno Engström (HUE)

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade alla välkommen.

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att HUE jämte MG skall justera dagens protokoll.

§ 3

Val av styrelseuppdrag

Vice ordf: BS

Sekr: HA

I övrigt föreslogs

Kontaktperson mot Vänerförvaltning: PÅ

Informationsansvarig: BSt

Fastighetsfrågor: MG och HUE

Övriga punkter på uppdragslistan gås igenom vid nästa styrelsemöte.

§ 4

Anmälan till Bolagsverket

Ärendet har förberetts av PÅ och kommer efter underskrifter att skickas in.

§ 5

Brandsläckare

På årsstämman inkom förslag om att införskaffa brandsläckare till varje våningsplan. Styrelsen beslutade att ge Kent Norberg (medlem i fastighetsgruppen) i uppdrag att ta fram underlag på kostnader, montering och underhåll.

§ 6

Styrelsemöten

Den 18 juni kl. 18.00 kommer att hållas en extra årsstämma pga. stadgeändring. Styrelsemöte planeras direkt efter extrastämman.

Vid protokollet:

Henry Andersson

Justeras:

Maina Gustafsson Hans-Uno Engström