PROTOKOLL nr 47 (13-02)

2013-02-27
med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Hos Bengt Stenström, Strandvägen

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström, (BSt)

Henry Andersson (HA)

Lennart Lohse (LL) vid protokollet

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

Inga synpunkter på föregående protokoll 46.

§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

Revidering av åtgärdslista.

Ingen åtgärd.


Bil. 1

§ 6

Ekonomifrågor.

Fortsatt ekonomiskt stabilt gällande föreningens ekonomi.

Beslut togs att anta förslag till fördelning styrelsearvoden för 2012/2013.

Styrelsen föreslår årsmötet ändring av paragraf 13 i våra stadgar.

”Förslag på disponering av överlikviditet i Brf Fortuna” diskuterades.

Bil. 2

§ 7

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

§ 8

Trivselgruppen 

Fastighetsgruppen

Rapport från Trivselgruppen inget att rapportera.

Fastighetsgruppen har inget att rapportera.

§ 9

Övriga frågor

Genomgång av ärenden inför årsmötet. Inga motioner har inkommit.

§10

Styrelsemöten

Kommande styrelsemöten fastställs vid styrelsen första möte.

Årsmöte

Brf Fortunas årsmöte hålls den 21 mars 2013 klockan 18:30 i Vågmästarens samlingslokal.

Vid protokollet:

Lennart Lohse

Justeras:

Maina Gustafsson Per Åstrand