PROTOKOLL nr 46 (13-01)

2013-01-07
med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Kvarterslokal, Strandvägen

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström, (BSt) vid protokollet

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

Inga synpunkter på föregående protokoll 45.

§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

Revidering av åtgärdslista.


Punkt 40 avseende lantmäteriförrättning.
Revisorerna har nu granskat styrelsens åtgärder i frågan och har inget att erinra, därmed avslutas denna punkt.


Bil. 1

§ 6

Ekonomifrågor.

Fortsatt ekonomiskt stabilt gällande föreningens ekonomi.

Budget avseende år 2013 fastställs efter genomgång.

Årsredovisningen gällande föregående verksamhetsperiod föredras, styrelsen beslutar att redovisningen till revisorerna för granskning.

Bil. 2

Bil. 3

§ 7

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar, en lägenhet uthyrd i 2:a hand under 1 år från 15 december 2012 till Marie Sundqvist med familj.

§ 8

Trivselgruppen

Fastighetsgruppen

Rapport från Trivselgruppen

Fastighetsgruppen har inget att rapportera.

Bil. 4

§ 9

Övriga frågor

Hans-Erik Brask rapporterade från Vågmästarens samfällighetsförening.

§10

Styrelsemöten

Kommande styrelsemöten fram till Brf Fortunas årsmöte 2013:

Onsdag 27 februari 18:00 hos Bengt vån 3.

Årsmöte

Brf Fortunas årsmöte hålls den 21 mars 2013 klockan 18:30 i Vågmästarens samlingslokal.

Vid protokollet:

Bengt Stenström

Justeras:

Maina Gustafsson Per Åstrand