PROTOKOLL nr 45 (12-06)

2012-11-20
med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Strandvägen 19

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).

Lennart Lohse (LL) vid protokollet

Henry Andersson, (HA)

Bengt Stenström, (BSt)

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

Inga synpunkter på föregående protokoll 43 och 44.


§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

Revidering av åtgärdslista.

Punkterna 35, 36, 40 och 43 kvarstår.

Punkt 40 avseende lantmäteriförrättning.
Styrelsen beslutade att låta revisorerna granska tillgängliga avtal innan beslut om fortsatta åtgärder.

Punkt 41 Ekonomiskt förvaltningsavtal. Beslut togs att teckna nytt avtal med Vänerförvaltning AB, Karlstad.

Punkt 41 avslutas.

Bil. 1

§ 6

Ekonomifrågor.

Fortsatt ekonomiskt stabilt läge i föreningen och det är för närvarande inte aktuellt med någon avgiftshöjning.

Låneöversikt

Kontouppgifter

Balansrapport

Resultatrapport

Preliminär budget för 2013Bil. 2

Bil. 3

Bil. 4

Bil. 5

Bil. 6

§ 7

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar.

§ 8

Trivselgruppen


Fastighetsgruppen

Rapport från Trivselgruppen

Fastighetsgruppen har inget att rapportera.


Bil. 7

§ 9

Övriga frågor

Hans-Erik Brask rapporterade från årsmötet för Vågmästarens samfällighetsförening.

Skrivelse om lantmäteriförrättning från Bertil Strandberg redovisades.

Beslut enl. § 5 Åtgärdslistan punkt 40.

Bil. 8

Byte av lampor och ljusrör.
Styrelsen beslutade be Fastighetsgruppen att periodvis se över lampor och ljusrör.

Tidplan för årsmötet planerades.

§10

Styrelsemöten

Kommande styrelsemöten fram till Brf Fortunas årsmöte 2013:

Torsdag 7 februari 18:00 hos Henry vån 7

Onsdag 27 februari 18:00 hos Bengt vån 3

Årsmöte

Brf Fortunas årsmöte hålls den 21 mars 2013 klockan 18:30 i Vågmästarens samlingslokal.

Vid protokollet:

Lennart Lohse

Justeras:

Maina Gustafsson Per Åstrand