PROTOKOLL nr 43 (12-04)

2012-09-03
med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte


Plats:

Strandvägen 19


Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).

Per Åstrand (PÅ).

Lennart Lohse (LL) vid protokollet

Henry Andersson, (HA)

Bengt Stenström, (BSt)


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att PÅ jämte MG skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


§ 4

Genomgång av föregående protokoll.

Inga synpunkter på föregående protokoll 41 och 42.

 


§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

Revidering av åtgärdslista.


Punkt 34 och 39 avslutas. Punkterna 35, 36, 40, 41 och 43 kvarstår.


Bil.: 1

§ 6

Ekonomifrågor.

Kort genomgång av resultat efter verksamhetsårets femte kvartal. För närvarande inte aktuellt med någon avgiftshöjning.

 

Bil.: 2

Bil.: 3

§ 7

Nya medlemmar

Styrelsen godkände Gunnel Åstrand, Lgh. 1903 samt

 

Maud och Magnus Einarsson, Lgh, 1101 som nya medlemmar.

 

Beviljades Britt-Marie Norberg utträde ur föreningen.


§ 8

Trivselgruppen Fastighetsgruppen

Rapport från Trivselgruppen

Frågan om klotter var uppe till diskussion, styrelsen beslutade att hålla frågan under bevakning. I övrigt se bilaga.


Fastighetsgruppen har inget att rapportera.


Bil.: 4

§ 9

Övriga frågor

- Diskussion om byte av huvudsäkring som finns i husets elcentral uppstod med anledning av höga kostnader i samband med utryckning.

Beslut togs att upprätta en akutlista på personer i huset som har tillgång till fastighetsnyckel.


- Beslut togs att köpa låskolv till taklucka i trapphuset på 11:e vån.

- Motioner till Samfällighetsföreningen Vågmästaren har inkommit från

Hans-Erik Brask,

Bertil Strandberg och

Maina Gustafsson.

Styrelsen har tagit del av inkomna motioner och vidarebefordrat dessa till Samfälligheten.


 

 

 

 

Bil.:5

Bil.:6

Bil.:7

§ 10

Nästa möte

Styrelsemöten under 2012:


Tisdag 20 november 18:00 hos Maina Gustafsson

Vid protokollet:

Lennart Lohse

Justeras:

Maina Gustafsson                Per Åstrand