PROTOKOLL nr 42 (12-03)


2012-05-18

med början kl 17.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsemöte

Plats:

Strandvägen 19

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson (MG).

Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström (BS) vid protokollet

Henry Andersson, (HA)

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

§ 2

Val av justerare.

Beslutas att HA jämte MG skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dag-ordningen.

Dagordningen godkändes.

§ 4

Fasad

Mätning av fukt i fasader är nu slutförd. Enligt muntlig rapportering hittades ingen fukt. Däremot konstateras att puts vid flera tillfällen, trots lagningar, rasat ner vid våning 11. Detta utgör ett observandum som enligt anlitad konsult bör följas noga. Se bilagd handling. Styrelsen ser allvarligt på saken och beslut fattas om att snarast inventera eventuella liknande problem i hela fastigheten. Sammanställning av dessa problem ska därefter skickas till NCC. Juridisk fastighetsexpertis ska anlitas av föreningen.

Bil:1

§5

Lantmäteri-förrättning

Den arbetsgrupp som utsetts för att granska den lantmäteriförrättning som genomförts, avrapporterade sina synpunkter. Det beslutades att tillställa den person som företrätt föreningen några formella frågor. Beroende på vilka svar som erhålls, tas därefter ställning till om ytterligare frågor ska skickas till den statliga lantmäterimyndigheten.

Justeras:

Henry Andersson Maina Gustafsson