PROTOKOLL nr 41 (12-02)

2012-04-12


med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD


Styrelsemöte


Plats:


Strandvägen 19

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson (MG). fr. o m § 5

Per Åstrand (PÅ).

Lennart Lohse (LL) vid protokollet

Henry Andersson, (HA)


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av PÅ som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att HA jämte PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.


Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.


Inga synpunkter på föregående protokoll 40.

§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

Revidering av åtgärdslista.


- Beslutades att bopärmen avvecklas. I övrigt hänvisas till hemsidan och styrelsen.


- Punkt 42 utgår, flyttas till punkt 36.


Bil.  1

§ 6

Ekonomifrågor.

Kort genomgång av resultat efter verksamhetsårets tredje kvartal.


Bil.: 2

§ 7

Nya medlemmar


Inga nya medlemmar.

§ 8

Trivselgruppen Fastighetsgruppen

Rapport från trivselgrupp. Trivselgruppen har möte under våren. Städdag 2012-04-15 kl 10:00. Ytterligare info kommer på hemsidan och anslås på tavlan.


Fastighetsgruppen har inget att rapportera.


§ 9

Övriga frågor

- Inglasning av balkonger, styrelsen beslutade att se positivt till inglasning av balkonger, dock ligger hela ansvaret på lägenhetsinnehavaren.


Kort instruktion till sökande av inglasning balkonger tas fram av Lennart och Henry.


Bil.: 3

- Maina informerade om individuell mätning av VVS


- Vecka 17 kommer preliminärt utvändig besiktning av fukt i fasaden att genomföras av NCC. Brf Fortuna har anlitat Klara Arkitektbyrå att företräda föreningens intressen i ärendet.


- Förvaltningsavtalet förlängt till 2012-12-31, se punkt 41 åtgärdslistan.


§ 10

Nästa möte

Styrelsemöten under 2012:

Torsdag 16 augusti 18:00 hos Bengt Stenström

Torsdag 11 oktober 18:00 hos Maina Gustavsson


Vid protokollet:

Lennart Lohse
Justeras:

Henry Andersson                       Per Åstrand