PROTOKOLL nr 39 (11-05)


2011-10-06
med början kl 18.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte


Plats:

Strandvägen 19


Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).
Bengt Stenström, (BSt).
Lennart Lohse (LL) vid protokollet
Henry Andersson, (HA)


Frånvarande medlemmar

Inga


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att MG jämte PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.


Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.


Inga synpunkter på föregående protokoll 37 och 38.

§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

Revidering av åtgärdslista.

- Beslutades att bopärmen ska finnas i ett original som förvaras i arkivet hos ordföranden. I övrigt hänvisas till hemsidan under fliken ”Bopärmen”.

- Utredningen angående kapitaltillskott skjuts upp i avvaktan på statlig utredning.

- Beslutades om utredning av Brf Fortunas ordningsregler.


Bilaga 1.

§ 6

Ekonomifrågor.

Kort genomgång av resultat efter verksamhetsårets första kvartal.


Bilaga 2.

§ 7

Nya medlemmar

Hans-Uno och Agneta Engström lägenhet 1203 har beviljats inträde i föreningen när köpeavtalet fullföljts (2011-12-01) från samma datum beviljas Monika Yngwe utträde ur föreningen.

Saida Brask, lägenhet 1502, beviljas inträde i föreningen.


§ 8

Trivselgruppen Fastighetsgruppen

Rapport från trivselgrupp. Trivselgruppen har möte 2011-10-12. Ytterligare info kommer på hemsidan och anslås på tavlan.

Fastighetsgruppen har inget att rapportera.


§ 9

Hemsidan

Uppdatering av hemsidan genomförd. Problem att ladda upp PDF: er frågan utreds.


§ 11

Övriga frågor

- Vem gör vad lista uppdaterades.

- Revisorerna har inkommit med skrivelse avseende garagedelen i vår fastighet.

- Styrelsen beslutade med anledning av revisorernas skrivelse att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Per Åstrand, Bengt Stenström, Bertil Strandberg och Rune Ingvarsson..

- Ekonomisk förvaltningsavtal med Vänerförvaltning ska utredas.


Bilaga 3

Bilaga 4

§ 12

Nästa möte

Styrelsemöten under 2012:

Torsdag 12 januari 18:00, hos Per Åstrand

Torsdag 12 april 18:00, hos Lennart Lohse

Torsdag 16 augusti 18:00 hos Bengt Stenström

Torsdag 11 oktober 18:00 hos Maina Gustavsson

Vid protokollet:

Lennart Lohse


Justeras:

Maina Gustafsson                    Per Åstrand