PROTOKOLL nr 40 (12-01)

2012-01-18
med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD

Styrelsemöte

Plats:

Strandvägen 19

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).
Bengt Stenström, (BSt).

Lennart Lohse (LL) vid protokollet

§ 1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.

§ 2

Val av justerare

Beslutas att MG jämte PÅ skall justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.


§ 4

Genomgång av föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll 39.


§ 5

Genomgång av åtgärdslistan

Beslutades att ”Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstads kommun. (daterade 050908)” upphör att gälla. De ersätts med råd som är bra att känna till. Dessa kommer att finnas på hemsidan.

Bil.: 1

§ 6

Ekonomifrågor

Kort genomgång av det ekonomiska resultatet efter verksamhetsårets första 6 månader.

Bil.: 2

§ 7

Nya medlemmar

Styrelsen har efter prövning beslutat att godkänna Lennart Ihlars önskemål att upplåta sin lägenhet, nr 1704, fram till
1/3-2013

Bil.: 3

§ 8

Trivselgruppen Fastighetsgruppen

Trivselgruppen har för närvarande inget att rapportera. Datum för städdag aviseras på sedvanligt sätt.
Fastighetsgruppen har inget att rapportera.

§ 9

Hemsidan

Uppdatering av hemsidan genomförd. Problem att ladda upp PDF: er, punkten kvarstår och utreds.

§ 11

Övriga frågor

- Drift och underhåll av fastigheten enl leverantörernas anvisningar diskuterades.
Maina arbetar vidare för att få fram rutiner för dessa.

- Angående den förlängda garantitiden på 10 år av fukt i husfasaden som NCC givit, och besiktningen i vår, pågår ett samarbete med vissa  föreningar inom Vågmästaren.

Beslutades att i fortsättningen kommer inte kallelse och/eller dagordning att skickas ut före styrelsemötena.


Följande stående punkter gäller i fortsättningen vid våra styrelsemöten:

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Närvaro
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordningen
5. Genomgång av föregående mötes protokoll
6. Genomgång av ärenden enligt åtgärdslista
7. Ekonomifrågor
8. Nya medlemmar
9. Rapport från Trivselgruppen och Fastighetsgruppen
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Avslut

Önskemål om att ta upp ytterligare punkter på dagordningen skall mailas till samtliga styrelseledamöter
i god tid innan mötet.


§ 12

Nästa möte

Styrelsemöten under 2012:
Torsdag 12 april 18:00, hos Lennart Lohse
Torsdag 16 augusti 18:00 hos Bengt Stenström
Torsdag 11 oktober 18:00 hos Maina Gustafsson

Vid protokollet:
Lennart Lohse

Justeras:

Maina Gustafsson          Per Åstrand