PROTOKOLL nr 37 (11-03)


2011-08-24
med början kl 18.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte

Plats:

Nya samfällighetslokalen, Strandvägen 9

Närvarande ledamöter:

Maina Gustafsson ordf., (MG).
Per Åstrand (PÅ).
Bengt Stenström, (BSt).

Rune Ingvarsson (RI)

Lennart Lohse (LL) vid protokollet


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att MG jämte PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.


Dagordningen godkändes.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll.


Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5

Genomgång av åtgärdslistan


Revidering av åtgärdslista.

§ 6

Ekonomifrågor.

Offert, från SBAB, på aktuella räntenivåer för lån med fastabindningstider presenterades. Räntenivåerna bedöms av styrelsen som låga.

Beslut togs att snarast binda lån nr 16673501 på 4 år och lån nr 18086735 på 3 år.

Årsredovisningen för tiden 1/7-10—30/6-11 gicks igenom. Styrelsen godkände den enhälligt.

P g a att budgetåret förändras till att följa kalenderåret har en budget för de närmaste 18 månaderna planerats. Budgeten innebär att föreningen kan hålla årsavgiften oförändrad för denna tid.


§ 7

Nya medlemmar

Styrelsen har godkänt Björn Stenemo lgh 1301 som ny medlem i föreningen. Samtidigt har Magnus och Lena Johansson beviljats utträde.


 

§ 8

Trivselgruppen Fastighetsgruppen

Trivselgrupp har meddelat att panel fortfarande saknas på väggen mot kanalen. Ärendet hanteras av Samfälligheten. Även i sommar har gäster som inte bor i området badat från kajen vid huset. Detta trots badförbudet.

Fastighetsgruppen har inget särskilt att rapportera.


§ 9

Hemsidan

Beslut togs att hemsidan ska uppdateras och fortsatt vara en bra informationskanal.


§ 10

Årsmöte


Inbjudan till årsmötet (21/9) upprättas av Lennart och mailas till alla bostadsrättsinnehavare. Inbjudan med bilagor (årsredovisningen, valberedningens rapport och revisionernas berättelse) ska också anslås på anslagstavlan. Inga motioner till årsmötet har inkommit.


§ 11

Övriga frågor

- Flera medlemmar har reagerat på den höga kostnaden för elen. Orsakerna är flera, ex gjorde omläggningen av debiteringsperioderna att perioden blev längre, elen var ovanligt dyr i vinter och vintern ovanligt lång och sträng. Elelementet i fläktsystemet påverkar elförbrukningen. Genom att sänka termostaten i fläkten kan man spara på elförbrukningen.

- NCC har fått lista på de lägenheter som har problem med balkongerna och har börjat åtgärda dessa.

Styrelsen avslutar härmed ärendet och hänvisar de som har fortsatta problem att kontakta NCC.

-Stadgarna (maj 2011) har nu trätt i kraft eftersom alla medlemmar har godkänt dem.

-Styrelsen beslöt att skicka det utarbetade svaret på kommunens remiss ang kv Kanoten.


§ 12

Nästa möte

Årsmötet hålls onsdag 21 september 18:00 i den nya lokalen på Strandvägen 9.


Vid protokollet:

Lennart Lohse


Justeras:

Maina Gustafsson            Per Åstrand