PROTOKOLL nr 36 (11-02)


2011-05-11
med början kl 18.00


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD
Styrelsemöte


Plats:

Hos Lennart Lohse


Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG).

Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström, (BSt).

Rune Ingvarsson (RI)

Lennart Lohse (LL) vid protokollet

Från valberedningen: Bertil Strandberg och Kent Normark


Frånvarande medlemmar

Henry Andersson, (HA)


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen och valberedningen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att MG jämte PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.


Dagordningen godkändes.

§ 4

Val beredningens rapport


Valberedningens förslag presenterades.

§ 5

Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan.


Inga synpunkter på föregående protokoll. Åtgärdslistan revideras.

§ 6

Stadgar


Beslut togs att anta förslag till nya stadgar.

§ 7

Ekonomifrågor.

Genomgång av prel ekonomiskt resultat för tiden 1/7-2010 till 31/3-2011. Budgeten hålls. Per gavs i uppdrag att öppna konto och flytta kapital från Swedbank till SBAB.

Som budgetförslag presenterades en balanserad budget för de närmaste 18 månaderna. Detta innebär att föreningen fortsatt kan hålla årsavgiften till samma nivå.


§ 8

Nya medlemmar

Inga nya medlemmar


§ 9

Trivselgruppen Fastighetsgruppen

Rapport från trivselgrupp och fastighetsgrupp.

 


§ 10

Hemsidan

Beslut togs att efter uppgradering av hemsidan kör vi vidare som tidigare.


§ 11

Kabel TV


Styrelsen diskuterade förslag, styrelsen gav ordföranden i uppdrag att avsluta förhandling med Comhem.


§ 12

Övriga frågor

- Styrelsen beslutade inköp av ventilationsfilter till alla lägenheter

- Översyn av avtalet med Vänerförvaltning pågår

- Felaktig lutning av vissa balkonger, Bengt kontaktar NCC i frågan.

- Styrelsen godkände förfrågan från Trafikverket om tillfällig cykelbro över kanalen med ena fästet på föreningens fastighet.

- NCC har förlängt garantitiden mot fukt i putsade fasader till 10 år.


§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den onsdag 24 augusti 18:00 hos Henry Andersson vån 8.

Årsmöte onsdag 21 september 18:00


Vid protokollet:

Lennart Lohse


Justeras:

Maina Gustafsson  Per Åstrand