PROTOKOLL nr 35 (11-01)

2011-01-19 med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD

Styrelsemöte


Plats:

Hos Bengt Stenström


Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson ordf., (MG)

Per Åstrand (PÅ).

Bengt Stenström, (BSt).

Rune Ingvarsson (RI)

Henry Andersson, (HA)

Lennart Lohse (LL) vid protokollet


§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av MG som hälsade styrelsen välkommen.


§ 2

Val av justerare.

Beslutas att MG jämte PÅ skall justera dagens protokoll.


§ 3

Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

 


§ 4

Genomgång av föregående protokoll samt åtgärdslistan.

Inga synpunkter på föregående protokoll. Åtgärdslistan uppdateras samt kompletteras med några nya punkter (kvaliteten på HD-sändningarna och översyn av stadgarna).


§ 5

Elavtalet

Offertförfrågan har skickats till sex elleverantörer med svarsdatum senast 7 februari. Svar avvaktas.

Vågmästarens samfällighetsförening (samfälligheten) har gjort en förfrågan avseende samfälligheten och bostadsrättsföreningarna i området. Svar avvaktas.

PÅ och RI fick styrelsens uppdrag att teckna det lämpligaste avtalet för föreningen.


§ 6

Ekonomifrågor.

Genomgång av prel ekonomiskt resultat för tiden 1/7 -31/12-10. Budgeten hålls. Inga förändringar är aktuella för närvarande.


§ 7

Nya medlemmar.

Inga nya medlemmar har tillkommit.


§ 8

Rapport från fastighets- respektive trivselgrupp.


Trivselgruppen rapporterade att allt fungerar.

Fastighetsgruppen har inget särskilt att rapportera.

§ 9

Hemsidan

Styrelsen är enig om att hemsidan bör finnas kvar. Arbetsgrupp bestående av Per, Lennart och Maina fick i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt arbete med hemsidan samt elektronisk lagring av informationen.


§ 10

Övriga frågor

-Stadgarna ska ses över bl a med anledning av den motion som behandlades på årsmötet. Maina bereder ärendet.

-Ventilationen av induktionshällarna har förbättrats av NCC och är nu tillfredställande enligt expertis från Myresjökök.

-Ersättning med 20.000 kronor för feldebiterade elkostnader kommer att överföras från samfälligheten till föreningen.

-Portkoden ändrades 15 januari.

-Problemen med otillräcklig verkan i köksfläktarna har åtgärdats genom byte av motor. Luftflödet har mätts och uppfyller normen, se skrivelse från NCC daterad 2010-10-06. Styrelsen beslutar att inte driva ärendet vidare.


§ 11

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den onsdag 11 maj 2011 kl 18:00 hos Lennart Lohse vån 5. Valberedningen inbjuds delta.

Styrelsemöte onsdag 24 augusti 18:00 hos Henry Andersson vån 8.

Årsmöte onsdag 21 september 18:00

Vid protokollet:

Lennart Lohse

Lennart LohseJusteras:

Maina Gustafsson Per Åstrand