Brf Fortuna, Karlstad

 

 Org nr 769612-6858

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

 

 

 

 

Styrelsen avger följande årsredovisning.

 

  

 

Innehåll                                         Sida

 

 

 

-     förvaltningsberättelse                 2

 

-     resultaträkning                           5

 

-     balansräkning                             6

 

-     noter                                           8

 

 

 

 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 


 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och boendemiljö genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

 

 

 

 

 

Föreningens fastighet

 

Föreningens fastighet Vågmästaren 12 i Karlstads kommun består av ett flerbostadshus i elva våningar med totalt 34 bostadsrätter.

 

 

 

Lägenhetsfördelning:

 

24 st. 3 rum och kök

 

10 st. 4 rum och kök

 

 

 

Den totala boytan är 3 398 m2.

 

 

 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Värmland. Försäkringen omfattar även bostadsrättsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

 

 

 

 

 

Fastighetens tekniska status

 

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll föreslås med 105 000 kr. Fonderade medel skall täcka framtida underhåll på fastigheten.

 

Besiktningen medför inte extra avsättningar för underhåll i dagsläget.

 

Under september 2016 genomfördes en fuktinventering av putsade fasader av Anticimex i samarbete med C2 Vertical Safety.

 

Besiktning av tak och plåtarbeten utfördes av Grums Husplåt AB

 

 

 

Fastighets- och ekonomisk förvaltning

 

Föreningen har avtal med:

 

 - Väner Förvaltningen AB om ekonomisk förvaltning.

 

 - Värmlands Fastighetsservice om lokalvård och fastighetsjour.

 

 - Svensk Naturenergi AB och Karlstads Energi AB om leverans av el.
   Avtalet med Svensk Naturenergi avser grön el.

 

 - Karlstads Energi AB om leverans av fjärrvärme.

 

 - ComHem AB om TV-leverans.

 

 - Securitas Sverige AB om låsöppning och störningsjoursutryckning.

 

 - KONE AB om fullserviceavtal för hissen.

 

 - Länsförsäkringar Värmland om fastighets- och bostadsrättsförsäkring

 

 

 

 

 

Allmän skötsel

 

Trivselgruppen har ordnat städdagar, vår och höst, för alla boende i huset.


Information

 

Föreningens hemsida www.fortuna.nu har uppdaterats löpande.

 

Fortunabladet har utkommit med fyra nummer.

 

Via mail har medlemmarna fått mer kortsiktig information.

 

 

 

 

 

Föreningsfrågor

 

Föreningen hade vid periodens slut 57 medlemmar.

 

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna.

 

Under perioden har en överlåtelse skett.

 

 

 

 

 

Vågmästarens Samfällighetsförening

 

Föreningen är, genom ett anläggningsbeslut registrerat 2000-02-10, delägare i Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad.

 

Andelstalet i Vågmästarens Samfällighetsförening är 8,5 %.

 

Per Åstrand har under året varit föreningens representant i Vågmästarens Samfällighets-

 

förenings styrelse.

 

 

 

 

 

Styrelse

 

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2016-03-10 haft följande sammansättning:

 

 

 

Per Åstrand                                      Ledamot                       Ordförande

 

Magnus Einarsson                            Ledamot                       Vice ordförande

 

Henry Andersson                             Ledamot                       Sekreterare

 

Britt-Marie Room-Östberg              Suppleant

 

 

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

 

Styrelsen har under perioden hållit åtta protokollförda sammanträden.

 

 

 

 

 

Revisorer

 

Sven-Åke Kvaldén                                    Ordinarie

 

Hans-Erik Brask                                        Suppleant

 

 

 

Valberedning

 

Bengt Stenström                                       Sammankallande

 

Marianne Stålhammar

 

Bertil Strandberg

 

 


Föreningens ekonomi

 

 

 

Fastighetslån

 

Föreningens fastighetslån är (2016-12-31) placerade till följande villkor:

 

                                                                                                                  Lånebelopp

 

                                                              Räntesats        Bundet till           2016-12-31

 

SBAB Bank AB                                   2,28%             2019-06-26          10 875 000

 

SBAB Bank AB                                   1,53 %            2020-09-18          11 540 000

 

Länsförsäkringar Hypotek AB             1,57%             2021-10-01          14 895 000

 

 

 

Amortering

 

Styrelsen har som inriktning att lånen ska amorteras av på 100 år.

 

Under året har lånen amorterats av med 910 000 kr.

 

 

 

Årsavgifter

 

Avgiften var i genomsnitt 715 kr per m2

 

 

 

Fastighetsskatt

 

Fastigheten färdigställdes 2007 och har värdeår 2007. Fastigheten är beskattad med halv fastighetsskatt år 2013 till år 2018. Därefter utgår full fastighetsskatt.

 

 

 

Avskrivningar

 

Styrelsen har som inriktning att fastighetens byggnad skrivs av på 150 år.

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 

 

 

 

Årets resultat

392 446

 

att till yttre fond i enlighet med stadgarna, reserveras

-105 000

 

Balanserad vinst

2 061 085

 

Återstår till föreningsstämmans förfogande

2 348 531

 

 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

 

 

 

 

 

att i ny räkning överförs

2 348 531

 

 

2 348 531

 

 

 

 

Flerårsjämförelse

 

 

2016

2015

2014

2013

2011/12

Nettoomsättning, tkr

2 554

2 551

2 566

2 585

3 866

Resultat efter finansnetto, tkr

392

291

88

-180

957

Soliditet, %

56,9

56,1

55,6

55,2

56,5

Balansomslutning, tkr

87 269

87 749

87 946

88 402

89 604

 

 


Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

 

 

 

Resultaträkning

 

Not

2016

2015

 

 

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

2

2 553 865

2 550 915

Summa rörelseintäkter

 

 

2 553 865

2 550 915

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

3

-864 561

-683 651

Personalkostnader

 

4

-43 563

-43 085

Avskrivning

 

5

-513 500

-513 500

Summa rörelsekostnader

 

 

-1 421 624

-1 240 236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Resultat före finansiella poster

 

 

1 132 241

1 310 679

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

 

13 435

17 765

Räntekostnader för fastighetslån

 

 

-753 230

-1 037 205

Summa resultat från finansiella poster

 

 

-739 795

-1 019 440

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

 

392 446

291 239

 

 

 

 

 

Årets vinst

 

 

392 446

291 239

 

 


 

 

Balansräkning

 

Not

2016-12-31

2015-12-31

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Byggnader

 

5

72 461 080

72 974 580

Mark

 

 

12 000 000

12 000 000

 

 

 

84 461 080

84 974 580

Summa anläggningstillgångar

 

 

84 461 080

84 974 580

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

6

52 338

40 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank/Fasträntekonto

 

 

2 562 349

2 484 393

Bank

 

 

193 151

249 274

Summa omsättningstillgångar

 

 

2 807 838

2 774 030

Summa tillgångar

 

 

87 268 918

87 748 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

7

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

Insatser

 

 

25 796 600

25 796 600

Upplåtelseavgifter

 

 

20 503 400

20 503 400

Föreningens fond för yttre underhåll

 

 

882 500

777 500

 

 

 

47 182 500

47 077 500

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

 

2 061 085

1 874 847

Årets vinst

 

 

392 446

291 239

Summa eget kapital

 

 

49 636 031

49 243 586

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

Fastighetslån

 

 

37 310 000

38 220 000

Summa långfristiga skulder

 

 

37 310 000

38 220 000


 

 

Balansräkning

 

Not

2016-12-31

2015-12-31

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

81 355

28 475

Skatteskulder

 

 

2 546

4 366

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

8

238 986

252 183

Summa kortfristiga skulder

 

 

322 887

285 024

 

 

 

 

 

Summa eget kapital och skulder

 

 

87 268 918

87 748 610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

 

41 000 000

41 000 000

 

 

 

 

 

Ansvarsförbindelser

 

 

Inga

Inga

 

 


Noter

 

Not 1        Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.K-2 reglerna tillämpas för mindre bolag och ekonomiska föreningar.

 

 

 

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll.

 

 

 

Avskrivningar på föreningens fastighet görs enligt plan.

 

 

 

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

 

 

 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

 

 

 

Not 2        Övriga intäkter

 

 

2016

2015

Årsavgifter

2 430 343

2 430 343

Eldebitering

134 400

134 400

Elavräkning

-12 553

-17 848

Övriga intäkter

1 675

4 020

 

2 553 865

2 550 915

 

 

 

Not 3        Övriga externa kostnader

 

 

2016

2015

Arvode för teknisk förvaltning

35 042

34 677

Löpande underhåll/hiss

17 780

23 538

El

172 837

159 416

Värme

209 763

188 277

Vatten och avlopp

71 443

69 349

Renhållning

38 256

37 830

Fastighetsförsäkring inkl bostadsrättsförsäkring

27 843

26 528

Kabel-TV

18 421

22 899

Reparation och underhåll

43 370

20 471

Gemensamhetsanläggning

13 548

13 575

Trädgårdskostnader

4 106

994

Fastighetsavgift

22 338

21 556

Konsultkostnader

118 221

-

Övriga driftskostnader/bank/kurs/bolagsverket

19 961

13 243

Administrationsomkostnader/tel/trivsel/stämma 

1 199

878

Övriga kostnader/förbrukningsmaterial/stämma

1 837

2 344

Revisionsarvode

1 250

1 750

Arvode för ekonomisk förvaltning

47 346

46 326

Summa

864 561

683 651

 

Not 4        Personalkostnader

 

 

2016

2015

 

 

 

Styrelsearvode

35 500

37 000

Sociala kostnader

8 063

6 085

Summa

43 563

43 085

 

 

 

Not 5        Byggnader

 

 

2016-12-31

2015-12-31

 

 

 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

75 000 000

75 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 000 000

75 100 000

 

 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 125 420

-1 611 920

Årets avskrivningar

-513 500

-513 500

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 638 920

-2 125 420

 

 

 

Utgående restvärde enligt plan

72 361 080

72 974 580

 

 

 

Taxeringsvärde

 

 

Taxeringsvärde byggnad

45 000 000

37 000 000

Taxeringsvärde mark

11 600 000

7 000 000

 

56 600 000

44 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 6        Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

2016-12-31

2015-12-31

 

 

 

Värmlands Fastighetsservice

8 887

8 887

Renhållning

9 564

9 564

Vatten

18 525

18 525

Gem/Samfälligheten

3 387

3 387

Vänerförvalting AB

11 975

-

Summa

52 338

40 363

 

 


Not 7       Eget kapital

 

 

Insats-
kapital

Upplåtelse-
avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Eget kapital 2015-12-31

25 796 600

20 503 400

777 500

1 874 847

291 339

Disposition av föregående års resultat

-

-

-

-

-

Enligt ekplan

-

-

-

-

-

Reservering till yttre fond, enligt stadgarna

-

-

105 000

186 239

-291 239

Reservering till yttre fond, frivillig

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av föreningsstämman

-

-

-

-

-

-Årets resultat

-

-

-

-

392 446

Eget kapital 2016-12-31

25 796 600

20 503 400

882 500

2 061 086

392 546

 

 

 

Not 8        Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2016-12-31

2015-12-31

 

 

 

El

20 347

19 840

Fjärrvärme

-

26 463

Revision

6 000

6 000

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror

212 639

199 710

Övriga poster

-

170

Summa

238 986

252 183

 

 

 

 

 

Karlstad ______-___-___

 

 

 

 

 

Per Åstrand                                                                 Magnus Einarsson

 

Ordförande                                                                 Vice ordförande

 

 

 

 

 

Henry Andersson                                                       

 

Sekreterare                                                                 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats __________________

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Åke Kvaldén                                                     Hans-Erik Brask

 

Av föreningen utsedd revisor                                     Av föreningen utsedd revisorsuppleant