Brf Fortuna, Karlstad

Org nr 769612-6858

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

 

 

 

Styrelsen avger följande årsredovisning.

 

 

Innehåll                                                       Sida

 

-     förvaltningsberättelse                                 2

-     resultaträkning                                            5

-     balansräkning                                              6

-     noter                                                            7

 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.


 

 

Förvaltningsberättelse

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och boendemiljö genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

 

 

 

 

 

Föreningens fastighet

 

Föreningens fastighet Vågmästaren 12 i Karlstads kommun består av ett flerbostadshus i elva våningar med totalt 34 bostadsrätter.

 

 

 

Lägenhetsfördelning:

 

24 st. 3 rum och kök

 

10 st. 4 rum och kök

 

 

 

Den totala boytan är 3 398 m2.

 

 

 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Värmland. Försäkringen omfattar även bostadsrättsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

 

 

 

 

 

Fastighetens tekniska status

 

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll föreslås med 105 000 kr. Fonderade medel skall täcka framtida underhåll på fastigheten.

 

Besiktningen medför inte extra avsättningar för underhåll i dagsläget.

 

 

 

Se årets schema för drift och underhåll av fastigheten                                                                                         Bilaga 1

 

 

 

 

 

Fastighets- och ekonomisk förvaltning

 

Föreningen har avtal med:

 

 - Väner Förvaltningen AB om ekonomisk förvaltning.

 

 - Värmlands Fastighetsservice om lokalvård och fastighetsjour.

 

 - Svensk Naturenergi AB och Karlstads Energi AB om leverans av el.
   Avtalet med Svensk Naturenergi avser grön el.

 

 - Karlstads Energi AB om leverans av fjärrvärme.

 

 - ComHem AB om TV-leverans.

 

 - Securitas Sverige AB om låsöppning och störningsjoursutryckning.

 

 - KONE AB om fullserviceavtal för hissen.

 

 - Länsförsäkringar Värmland om fastighets- och bostadsrättsförsäkring

 

 

 

 

 

Allmän skötsel

 

Trivselgruppen har ordnat städdagar, vår och höst, för alla boende i huset.

 

Den 5 december hade vi glöggmingel enligt tradition.

 

 

 

Våra gemensamma utrymmen har under hela årets prytts i samklang med årstidsväxlingarna så att de är inbjudande och i god ordning.


Information

 

Föreningens hemsida www.fortuna.nu har uppdaterats löpande.

 

Fortunabladet har utkommit med tre nummer.

 

Via mail har medlemmarna fått mer kortsiktig information.

 

 

 

 

 

Föreningsfrågor

 

Föreningen hade vid periodens slut 58 medlemmar.

 

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under perioden har fem överlåtelser skett.

 

Under en del av året har en lägenhet varit upplåten i andra hand p.g.a. arbete på annan ort.

 

 

 

 

 

Vågmästarens Samfällighetsförening

 

Föreningen är, genom ett anläggningsbeslut registrerat 2000-02-10, delägare i Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad.

 

Andelstalet i Vågmästarens Samfällighetsförening är 8,5 %.

 

Per Åstrand är föreningens representant i Vågmästarens Samfällighetsförenings styrelse.

 

 

 

 

 

Styrelse

 

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2015-03-26 haft följande sammansättning:

 

 

 

Per Åstrand                                      Ledamot                       Ordförande

 

Magnus Einarsson                            Ledamot                       Vice ordförande

 

Henry Andersson                             Ledamot                       Sekreterare

 

Maina Gustafsson                            Ledamot

 

Peter Gränsed                                  Suppleant

 

 

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

 

Styrelsen har under perioden hållit fem protokollförda sammanträden.

 

 

 

 

 

Revisorer

 

Sven-Åke Kvaldén                                    Ordinarie

 

 

 

 

 

Valberedning

 

Bengt Stenström                                       Sammankallande

 

Marianne Stålhammar

 

Bertil Strandberg

 

 


Föreningens ekonomi

 

 

 

Fastighetslån

 

Föreningens fastighetslån är (2015-12-31) placerade till följande villkor:

 

                                                                                                                  Lånebelopp

 

                                                              Räntesats        Bundet till           2015-12-31

 

SBAB Bank AB                                   2,28%             2019-06-26          10 975 000

 

SBAB Bank AB                                   1,53 %            2020-09-18          11 740 000

 

Länsförsäkringar Hypotek AB             2,86 %            2016-08-14          15 505 000

 

 

 

Amortering

 

Styrelsen har som inriktning att lånen ska amorteras av på 100 år. Under året har lånen amorterats av med 516 485 kr.

 

 

 

Årsavgifter

 

Avgiften var i genomsnitt 715 kr per m2

 

 

 

Fastighetsskatt

 

Fastigheten färdigställdes 2007 och har värdeår 2007. Fastigheten är beskattad med halv fastighetsskatt år 2013 till år 2018. Därefter utgår full fastighetsskatt.

 

 

 

Avskrivningar

 

Styrelsen har som inriktning att fastighetens byggnad skrivs av på 150 år.

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

 

 

 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 

 

 

 

 

Årets resultat

291 239

 

Att till yttre fond i enlighet med stadgarna, reserveras

-105 000

 

Balanserad vinst

1 874 847

 

Återstår till föreningsstämmans förfogande

2 061 086

 

 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

 

 

 

 

 

att i ny räkning överförs

2 061 086

 

 

2 061 086

 

 

 

 

 

 

Flerårsjämförelse

 

 

2015

2014

2013

2011/12

2010/11

2009/10

Nettoomsättning, tkr

2 551

2 566

2 585

3 866

2 630

2 608

Resultat efter finansnetto, tkr

291

88

-180

957

713

457

Soliditet, %

56,1

55,6

55,2

56,5

54,2

53,8

Balansomslutning, tkr

87 749

87 946

88 402

89 604

88 656

88 007

 

 


 

 

Föreningens ekonomiska ställning och resultat

 

 

 

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

 

 

 

 

 

Resultaträkning

 

Not

2015

2014

 

 

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

2

2 550 915

2 566 836

Summa rörelseintäkter

 

 

2 550 915

2 566 836

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

3

-683 651

-731 079

Personalkostnader

 

4

-43 085

-40 772

Avskrivning

 

5

-513 500

-513 500

Summa rörelsekostnader

 

 

-1 240 236

-1 285 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiella poster

 

 

1 310 679

1 281 485

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

 

17 765

34 264

Räntekostnader för fastighetslån

 

 

-1 037 205

-1 227 281

Summa resultat från finansiella poster

 

 

-1 019 440

-1 193 017

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

 

291 239

88 468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets vinst

 

 

291 239

88 468

 

 


 

 

Balansräkning

 

Not

2015-12-31

2014-12-31

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Byggnader

 

5

72 974 580

73 488 080

Mark

 

 

12 000 000

12 000 000

 

 

 

84 974 580

85 488 080

Summa anläggningstillgångar

 

 

84 974 580

85 488 080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

6

40 363

44 367

 

 

 

 

 

Bank/Fasträntekonto

 

 

2 484 393

2 156 244

Bank

 

 

249 274

257 309

Summa omsättningstillgångar

 

 

2 774 030

2 457 920

Summa tillgångar

 

 

87 748 610

87 946 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

7

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

Insatser

 

 

25 796 600

25 796 600

Upplåtelseavgifter

 

 

20 503 400

20 503 400

Föreningens fond för yttre underhåll

 

 

777 500

672 500

 

 

 

47 077 500

46 972 500

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

 

1 874 847

1 891 379

Årets vinst

 

 

291 239

88 468

Summa eget kapital

 

 

49 243 586

48 952 347

 

 


 

 

Balansräkning

 

Not

2015-12-31

2014-12-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

Fastighetslån

 

 

38 220 000

38 736 485

Summa långfristiga skulder

 

 

38 220 000

38 736 485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

28 475

19 232

Skatteskulder

 

 

4 366

4 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

8

252 183

233 623

Summa kortfristiga skulder

 

 

285 024

257 168

Summa eget kapital och skulder

 

 

87 748 610

87 946 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

 

41 000 000

41 000 000

 

 

 

 

 

Ansvarsförbindelser

 

 

Inga

Inga

 

 

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1        Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är förändrade i jämförelse med föregående år. K-2 reglerna tillämpas för mindre bolag och ekonomiska föreningar.

 

 

 

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll.

 

 

 

Avskrivningar på föreningens fastighet görs enligt plan.

 

 

 

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

 

 

 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

 

 


 

 

Not 2       Övriga intäkter

 

 

2015

2014

 

 

 

Årsavgifter

2 430 343

2 430 343

Eldebitering

134 400

134 400

Elavräkning

-17 848

-2 017

Övriga intäkter

4 020

4 110

 

2 550 915

2 566 836

 

 

 

 

 

Not 3       Övriga externa kostnader

 

 

2015

2014

 

 

 

Arvode för teknisk förvaltning

34 677

32 723

Löpande underhåll/hiss

23 538

16 972

El

159 416

167 251

Värme

188 277

194 237

Vatten och avlopp

69 349

67 109

Renhållning

37 830

36 552

Fastighetsförsäkring inkl. bostadsrättsförsäkring

26 528

27 676

Kabel-TV

22 899

20 666

Reparation och underhåll

20 471

59 289

Gemensamhetsanläggning

13 575

13 656

Trädgårdskostnader

994

1 295

Fastighetsavgift

21 556

20 724

Övriga driftskostnader/bank/kurs/bolagsverket

13 243

24 301

Administrationsomkostnader /tel/trivsel/stämma

878

278

Övriga kostnader/förbrukningsmaterial/stämma

2 344

2 407

Revisionsarvode

1 750

1 000

Arvode för ekonomisk förvaltning

46 326

45 123

Summa

683 651

731 079

 

 

 

 

 

Not 4       Personalkostnader

 

 

2015

2014

 

 

 

Styrelsearvode

37 000

35 500

Sociala kostnader

6 085

5 272

Summa

43 085

40 772

 

 


 

 

Not 5       Byggnader

 

 

2015-12-31

2014-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 611 920

-1 098 420

Årets avskrivningar

-513 500

-513 500

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 125 420

-1 611 920

Utgående restvärde enligt plan

72 974 580

73 488 080

Taxeringsvärde

 

 

Taxeringsvärde byggnad

37 000 000

37 000 000

Taxeringsvärde mark

7 000 000

7 000 000

 

44 000 000

44 000 000

 

 

 

Not 6       Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

2015-12-31

2014-12-31

 

 

 

Värmlands Fastighetsservice

8 887

8 405

Förutbetalda försäkringspremier

-

4 285

Renhållning

9 564

9 138

Vatten

18 525

19 125

Gem/Samfälligheten

3 387

3 414

Summa

40 363

44 367

 

 


 

 

Not 7       Eget kapital

 

 

Insats-
kapital

Upplåtelse-
avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Eget kapital 2014-12-31

25 796 600

20 503 400

672 500

1 891 379

88 468

Disposition av föregående års resultat

-

-

-

-

-

Enligt ekplan

-

-

-

-

-

Reservering till yttre fond, enligt stadgarna

-

-

105 000

-16 532

-88 468

Reservering till yttre fond, frivillig

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av stämman

-

-

-

-

-

-Årets resultat

-

-

-

-

291 239

Eget kapital 2015-12-31

25 796 600

20 503 400

777 500

1 874 847

291 239

 

 

 

 

 

Not 8       Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2015-12-31

2014-12-31

 

 

 

El

19 840

18 567

Fjärrvärme

26 463

32 089

Revision

6 000

6 000

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror

199 710

176 967

Övriga poster

170

-

Summa

252 183

233 623

 

 

 

Karlstad 2016-01-24

 

 

 

 

 

Per Åstrand                                                                 Henry Andersson

 

Ordförande                                                                 Sekreterare

 

 

 

 

 

Magnus Einarsson                                                       Maina Gustafsson

 

Vice ordförande                                                          Ledamot

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-02-12

 

 

 

Sven-Åke Kvaldén

 

Av föreningsstämman utsedd revisor