Brf Fortuna, Karlstad

Org nr 769612-6858

 
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014


Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll                                                                                                                                          Sida

-     förvaltningsberättelse                                                                                                                    2

-     resultaträkning                                                                                                                               6

-     balansräkning                                                                                                                                 7

-     noter                                                                                                                                               9

 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.


Förvaltningsberättelse

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och boendemiljö genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.


Föreningens fastighet

Föreningens fastighet Vågmästaren 12 i Karlstads kommun består av ett flerbostadshus i elva våningar med totalt 34 bostadsrätter.


Lägenhetsfördelning:

24 st. 3 rum och kök

10 st. 4 rum och kök

Den totala boytan är 3 398 m2.

 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Värmland. Försäkringen omfattar även bostadsrättsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

 

Fastighetens tekniska status

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll föreslås med 105 000 kr. Fonderade medel skall täcka framtida underhåll på fastigheten.

Besiktningen medför inte extra avsättningar för underhåll i dagsläget.

Se årets schema för drift och underhåll av fastigheten     Bilaga 1


Fastighets- och ekonomisk förvaltning

Föreningen har avtal med:

- Väner Förvaltningen AB om ekonomisk förvaltning.

- Värmlands Fastighetsservice om lokalvård och fastighetsjour.

- Vattenfall AB (1/1-28/2), Svensk Naturenergi AB (1/3-31/12) och Karlstads Energi AB om
   leverans av el. Avtalet med Svensk Naturenergi avser grön el.

- Karlstads Energi AB om leverans av fjärrvärme.

- ComHem AB om TV-leverans. Nytt avtal tecknat 1/9-14 som medför minskade kostnader.

- Securitas Sverige AB om låsöppning och störningsjoursutryckning.

- KONE AB om serviceavtal för hissen.

- Länsförsäkringar Värmland om fastighets- och bostadsrättsförsäkring


Allmän skötsel

Trivselgruppen har ordnat städdagar, vår och höst, för alla boende i huset.

På Lucia-dagen hade vi glöggmingel enligt tradition.

Våra gemensamma utrymmen har under hela årets prytts i samklang med årstidsväxlingarna så att de är inbjudande och i god ordning.


Information

Föreningens hemsida www.fortuna.nu har uppdaterats löpande.

Fortunabladet har utkommit med ett nummer.

Via mailen har medlemmarna fått mer kortsiktig information.


Föreningsfrågor

Föreningen hade vid periodens slut 56 medlemmar.

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under perioden har tre överlåtelser skett.

Under året har en lägenhet varit upplåten i andra hand p.g.a. arbete på annan ort.


Vågmästarens Samfällighetsförening

Föreningen är, genom ett anläggningsbeslut registrerat 2000-02-10, delägare i Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad.

Andelstalet i Vågmästarens Samfällighetsförening är 8,5 %.

Per Åstrand är föreningens representant i Samfällighetsförening Vågmästarens styrelse.

Under året har en byggrupp bildats för att tillvarata föreningens intressen.


Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2014-03-27 haft följande sammansättning:

Maina Gustafsson                            Ledamot                       Ordförande

Per Åstrand                                      Ledamot                       Vice ordförande

Henry Andersson                             Ledamot                       Sekreterare

Hans Uno Engström                        Ledamot

Magnus Einarsson                            Suppleant


Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsen har under perioden hållit sex protokollförda sammanträden.

 
Revisorer

Sven-Åke Kvaldén                                    Ordinarie

Jan Eriksson                                              Suppleant


Valberedning

Bengt Stenström                                       Sammankallande

Marianne Stålhammar

Bertil Strandberg


 

Föreningens ekonomi

Fastighetslån

Föreningens fastighetslån är (2014-12-31) placerade till följande villkor:

                                                            Räntesats    Bundet              Lånebelopp

                                                                              till                      2014-12-31

SBAB Bank AB                                2,28%         2019-06-26        11 075 000

SBAB Bank AB                                3,66%         2015-08-20        12 096 485

Länsförsäkringar Hypotek AB           2,86%         2016-08-14        15 565 000

 

Amortering

Styrelsen har som inriktning att lånen ska amorteras av på 100 år. Under året har lånen amorterats av med 549 103 kr.


Årsavgifter

Avgiften var i genomsnitt 715 kr per m2


Fastighetsskatt

Fastigheten färdigställdes 2007 och har värdeår 2007. Fastigheten är beskattad med halv fastighetsskatt år 2013 till år 2018. Därefter utgår full fastighetsskatt.

 
Avskrivningar

Styrelsen har som inriktning att fastighetens byggnad skrivs av på 150 år.


Förslag till vinstdisposition

 

 

 

 

 

 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 

 

 

 

 

Årets resultat

88 468

 

Balanserad vinst

1 891 378

 

Återstår till föreningsstämmans förfogande

1 979 846

 

 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

 

 

 

 

 

att till yttre fond avsättes

105 000

 

att i ny räkning överförs

1 874 846

 

 

1 979 846

 


Flerårsjämförelse


 

2014

2013

2011/12

2010/11

2009/10

Nettoomsättning, tkr

2 566

2 585

3 866

2 630

2 608

Resultat efter finansnetto, tkr

88

-180

957

713

457

Soliditet, %

55,6

55,2

56,5

54,2

53,8

Balansomslutning, tkr

87 946

88 402

89 604

88 656

88 007

 


Föreningens ekonomiska ställning och resultat

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

 

Resultaträkning

 

Not

2014

2013

 

 

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

2

2 566 836

2 584 598

Summa rörelseintäkter

 

 

2 566 836

2 584 598

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

3

-731 079

-780 617

Personalkostnader

 

4

-40 772

-63 935

Avskrivning

 

5

-513 500

-652 815

Summa rörelsekostnader

 

 

-1 285 351

-1 497 367

 

 

 

 

 

Resultat före finansiella poster

 

 

1 281 485

1 087 231

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

 

34 264

48 239

Räntekostnader för fastighetslån

 

 

-1 227 281

-1 315 131

Summa resultat från finansiella poster

 

 

-1 193 017

-1 266 892

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

 

88 468

-179 661

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

 

88 468

-179 661

 

Balansräkning

 

Not

2014-12-31

2013-12-31

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Byggnader

 

5

73 488 080

74 001 580

Mark

 

 

12 000 000

12 000 000

 

 

 

85 488 080

86 001 580

Summa anläggningstillgångar

 

 

85 488 080

86 001 580

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

6

44 367

46 332

 

 

 

 

 

Bank/Fasträntekonto

 

 

2 156 244

2 193 312

Bank

 

 

257 309

160 623

Summa omsättningstillgångar

 

 

2 457 920

2 400 267

Summa tillgångar

 

 

87 946 000

88 401 847

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

7

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

Insatser

 

 

25 796 600

25 796 600

Upplåtelseavgifter

 

 

20 503 400

20 503 400

Föreningens fond för yttre underhåll

 

 

672 500

567 500

 

 

 

46 972 500

46 867 500

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

 

1 891 379

2 176 040

Årets resultat

 

 

88 468

-179 661

Summa eget kapital

 

 

48 952 347

48 863 879

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

Fastighetslån

 

 

38 376 485

39 285 590

Summa långfristiga skulder

 

 

38 376 485

39 285 590

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

19 232

18 762

Skatteskulder

 

 

4 313

4 313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

8

233 623

229 303

Summa kortfristiga skulder

 

 

257 168

252 378

Summa eget kapital och skulder

 

 

87 946 000

88 401 847

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

 

41 000 000

41 000 000

 

 

 

 

 

Ansvarsförbindelser

 

 

Inga

Inga


Noter

Not 1        Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är förändrade i jämförelse med föregående år.K-2 reglerna tillämpas för mindre bolag och ekonomiska föreningar.


Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll.


Avskrivningar på föreningens fastighet görs enligt plan.


Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.


Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.


Not 2        Övriga intäkter

 

2014

2013

 

 

 

Årsavgifter

2 430 343

2 430 288

Eldebitering

134 400

134 400

Elavräkning

-2 017

15 860

Övriga intäkter

4 110

4 050

 

2 566 836

2 584 598


Not 3        Övriga externa kostnader

 

2014

2013

 

 

 

Arvode för teknisk förvaltning

32 723

31 264

Löpande underhåll/hiss

16 792

16 354

El

167 251

205 071

Värme

194 237

211 149

Vatten och avlopp

67 109

90 734

Renhållning

36 552

38 256

Fastighetsförsäkring inkl bostadsrättsförsäkring

27 676

24 381

Kabel-TV

20 666

22 649

Reparation och underhåll

59 289

16 510

Gemensamhetsanläggning

13 656

18 048

Trädgårdskostnader

1 295

3 085

Fastighetsavgift

20 724

23 205

Övriga driftskostnader/bank/kurs/bolagsverket

24 301

16 647

Administrationsomkostnader/tel/trivsel/stämma 

278

15 674

Övriga kostnader/förbrukningsmaterial/stämma

2 407

3 022

Revisionsarvode

1 000

1 500

Arvode för ekonomisk förvaltning

45 123

43 068

Summa

731 079

780 617


Not 4        Personalkostnader

 

2014

2013

 

 

 

Styrelsearvode

35 500

54 375

Sociala kostnader

5 272

9 560

Summa

40 772

63 935


Not 5        Byggnader

 

2014-12-31

2013-12-31

 

 

 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

 

 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 098 420

-445 605

Årets avskrivningar

-513 500

-652 815

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 611 920

-1 098 420

 

 

 

Utgående restvärde enligt plan

73 488 080

74 001 580

 

 

 

Taxeringsvärde

 

 

Taxeringsvärde byggnad

37 000 000

37 000 000

Taxeringsvärde mark

7 000 000

7 000 000

 

44 000 000

44 000 000

 

 

 


Not 6        Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2014-12-31

2013-12-31

 

 

 

Värmlands Fastighetsservice

8 405

8 106

Förutbetalda försäkringspremier

4 285

4 102

Renhållning

9 138

9 564

Vatten

19 125

18 900

Gem/Samfälligheten

3 414

4 512

Securitas

-

1 148

Summa

44 367

46 332


 

Not 7        Eget kapital

 

Insats-
kapital

Upplåtelse-
avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Eget kapital 2013-12-31

25 796 600

20 503 400

567 500

2 176 040

-179661-

Disposition av föregående års resultat

-

-

-

-

-

Enligt ekplan

-

-

-

-

-

Reservering till yttre fond, enligt stadgarna

-

-

105 000

-284 661

179 661

Reservering till yttre fond, frivillig

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av föreningsstämman

-

-

-

-

-

-Årets resultat

-

-

-

-

88 468

Eget kapital 2014-12-31

25 796 600

20 503 400

672 500

1 891 379

268 129


Not 8        Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2014-12-31

2013-12-31

 

 

 

El

18 567

22 011

Fjärrvärme

32 089

23 139

Revision

6 000

6 000

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror

176 967

178 153

Summa

233 623

229 303


 

Karlstad 2015-02-05

Maina Gustafsson                                                       Henry Andersson

Ordförande                                                                 Sekreterare


Per Åstrand                                                                 Hans Uno Engström

Vice ordförande                                                          Ledamot


Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

 
Sven-Åke Kvaldén                                                     Jan Eriksson

Av föreningsstämman utsedd revisor                         Av föreningsstämman utsedd revisor-


                                                                                    suppleant