Brf Fortuna, Karlstad

 

Org. nr 769612-6858

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

 

Styrelsen avger följande årsredovisning.

 

Innehåll                                                       Sida

 

­ förvaltningsberättelse                                      2

­ resultaträkning                                                 5

­ balansräkning                                                  6

­ noter                                                                7

 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

 

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och boendemiljö genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

 

 

Föreningens fastighet

 

Föreningens fastighet Vågmästaren 12 i Karlstads kommun består av ett flerbostadshus i elva våningar med totalt 34 bostadsrätter.

 

Lägenhetsfördelning:

 24 st. 3 rum och kök

 10 st. 4 rum och kök

 Den totala boytan är 3 398 m2.

  

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Värmland. Försäkringen omfattar även bostadsrättsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

 

 

Fastighetens tekniska status

 

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll föreslås med 105 000 kr. Fonderade medel skall täcka framtida underhåll på fastigheten.

 

Fastigheten är under året besiktigad för upprättande av schema för underhåll av fastigheten.

Besiktningen medför inte extra avsättningar för underhåll i dagsläget.

Under året har vissa skador i fasaden/balkong och vid entrén åtgärdats av NCC.

Fastighetens allmänna utrymmen har försetts med brandsläckare och brandfiltar.

 

Fastighets- och ekonomisk förvaltning

Föreningen har avtal med:

– Väner Förvaltningen AB om ekonomisk förvaltning

– Värmlands Fastighetsservice om lokalvård och fastighetsjour

– Vattenfall AB och Karlstads Energi AB om leverans av el

– Karlstads Energi AB om leverans av fjärrvärme

– ComHem AB om TV-leverans

– Securitas Sverige AB om låsöppning och störningsjourutryckning

– KONE AB om serviceavtal för hissen

Länsförsäkringar Värmland om fastighets- och bostadsrättsförsäkring

 

Allmän skötsel

 

Trivselgruppen har ordnat städdagar, vår och höst, för alla boende i huset. Dessutom ordnades en sommarfest, en festafton på kafé August i november och traditionell Lusseglögg.

 

Alla aktiviteterna med god uppslutning. Dessutom har våra gemensamma utrymmen kontinuerligt skötts så att de är inbjudande och i god ordning.

 

Information

 

Föreningens hemsida www.fortuna.nu har uppdaterats löpande.

 

Föreningsfrågor

Föreningen hade vid periodens slut 58 medlemmar.

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under perioden har två överlåtelser skett.

Under året har en lägenhet varit upplåten i andra hand p.g.a. arbete på annan ort.

 

Vågmästarens Samfällighetsförening

Föreningen är, genom ett anläggningsbeslut registrerat 2000-02-10, delägare i Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad.

Andelstalet i Vågmästarens Samfällighetsförening är 8,5 %.

Per Åstrand ersatte från mars 2013 Sven-Erik Brask som föreningens representant i Vågmästarens Samfällighetsförenings styrelse.

 

Styrelse

 

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2013-03-21 haft följande sammansättning:

 

Maina Gustafsson                            Ledamot                       Ordförande

Bengt Stenström                              Ledamot                       Vice Ordförande

Henry Andersson                             Ledamot                       Sekreterare

Per Åstrand                                      Ledamot

Hans Uno Engström                        Suppleant

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsen har under perioden hållit sex protokollförda sammanträden. Föreningen har haft ordinarie årsmöte och extra årsmöte med anledning av stadgeändring.

 

Revisorer

Sven-Åke Kvaldén                                    Ordinarie

Jan Eriksson                                              Suppleant

 

Valberedning

Lennart Lohse                                           Sammankallande

Marianne Stålhammar

Rune Gustafsson

 

 


Föreningens stadgar

 

Stadgarna har under året ändrats (§13) genom beslut på det ordinarie årsmötet och det extra årsmötet.

 

Föreningens ekonomi

 

Fastighetslån

Föreningens fastighetslån är (2013-12-31) placerade till följande villkor:

 

                                                    Räntesats    Bundet                Lånebelopp     Amortering

 

                                                                       till                        2013-12-31          perioden

 

SBAB Bank AB                         3,39 %        2014-08-22          11 530 295              31 328

 

SBAB Bank AB                         3,66 %        2015-08-20          12 130 295              31 328

 

Länsförsäkringar Hypotek AB    2,86 %        2016-08-14          15 625 000            590 359

Amortering

I samband med att lånet på 16 194 956 kr flyttades från SBAB Bank AB till
Länsförsäkringar Hypotek AB gjordes en extra amortering på 500 000 kr.

 

Årsavgifter

Avgiften var 715 kr per m2

 

Fastighetsskatt

Fastigheten färdigställdes 2007 och har värdeår 2007. Fastigheten är beskattad med halv fastighetsskatt år 2013 till år 2018. Därefter utgår full fastighetsskatt.

 

Förslag till vinstdisposition

 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

-179 661

 

 

Balanserad vinst

2 176 039

 

 

Återstår till föreningsstämmans förfogande

1 996 378

 

 

 

 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

 

 

 

att till yttre fond avsättes

105 000

 

 

att i ny räkning överförs

1 891 378

 

 

 

1 996 378

 

 

 

Föreningens ekonomiska ställning och resultat

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.
 

 

Resultaträkning

 

Not

2013-01-01

-2013-12-31

 

2011-07-01

-2012-12-31

Nettoomsättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsavgifter bostäder

 

 

2 430 288

 

3 645 432

Eldebitering

 

 

134 400

 

201 600

Elavräkning

 

 

15 860

 

20 622

Övriga intäkter

 

 

4 050

 

 

Summa nettoomsättning

 

 

2 584 598

 

3 867 654

 

 

 

 

 

 

Kostnader för fastighetsförvaltning

 

 

 

 

 

Arvode för teknisk förvaltning

 

 

-31 264

 

-45 698

Löpande underhåll/hiss

 

 

-16 354

 

-15 801

El

 

 

-205 071

 

-286 983

Värme

 

 

-211 149

 

-272 179

Vatten och avlopp

 

 

-90 734

 

-92 859

Renhållning

 

 

-38 256

 

-61 096

Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen och bostadsrättsförsäkring

 

 

-24 381

 

-34 390

Kabel-TV

 

 

-22 649

 

-35 678

Reparation och underhåll

 

 

-16 510

 

-28 727

Gemensamhetsanläggning

 

 

-18 048

 

-57 606

Trädgårdskostnader

 

 

-3 085

 

-891

Övriga driftskostnader/bank, kurs, bolagsverket

 

 

-39 852

 

-17 896

Administrationsomkostnader, tel., trivsel mm

 

 

-15 674

 

-9 145

Övriga kostnader/förbrukningsmaterial/stämma

 

 

-3 022

 

-3 085

Summa kostnader för fastighetsförvaltning

 

 

-736 049

 

-962 034

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

 

 

 

 

Arvode styrelse och valberedning

 

 

-54 375

 

-33 000

Sociala kostnader

 

 

-9 560

 

-5 920

Arvode revision

 

 

-1 500

 

-1 000

Arvode för ekonomisk förvaltning

 

 

-43 068

 

-75 120

Summa övriga kostnader

 

 

-108 503

 

-115 040

 

 

 

 

 

 

Avskrivning

 

2

-652 815

 

-141 424

 

 

 

-761 318

 

-256 464

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiella poster

 

 

1 087 231

 

2 649 156

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

 

48 239

 

89 517

Räntekostnader för fastighetslån

 

 

-1 315 131

 

-1 811 040

Avgår räntebidrag

 

 

-

 

29 678

Summa resultat från finansiella investeringar

 

 

-1 266 892

 

-1 691 845

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

 

-179 661

 

957 311

 

 

 

 

 

 

Skatt

 

 

-

 

10 858

Årets vinst

 

 

-179 661

 

968 169

 

 Balansräkning

 

Not

2013-12-31

 

2013-01-01

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader

 

2

74 001 580

 

74 654 395

Mark

 

 

12 000 000

 

12 000 000

 

 

 

86 001 580

 

86 654 395

Summa anläggningstillgångar

 

 

86 001 580

 

86 654 395

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Avgifts- och hyresfordringar

 

 

-

 

396

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

3

46 332

 

44 658

 

 

 

46 332

 

45 054

 

 

 

 

 

 

Bank/Fasträntekonto

 

 

2 193 311

 

2 300 292

Bank

 

 

160 623

 

604 707

Summa omsättningstillgångar

 

 

2 400 267

 

2 950 053

Summa tillgångar

 

 

88 401 846

 

89 604 448

 

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

4

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Insatser

 

 

25 796 600

 

25 796 600

Upplåtelseavgifter

 

 

20 503 400

 

20 503 400

Föreningens fond för yttre underhåll

 

 

567 500

 

412 500

 

 

 

46 867 500

 

46 712 500

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

 

2 176 039

 

1 362 870

Årets resultat

 

 

-179 661

 

968 169

Summa eget kapital

 

 

48 863 878

 

49 043 539

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Fastighetslån

 

 

39 285 590

 

39 938 405

Summa långfristiga skulder

 

 

39 285 590

 

39 938 405

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

18 762

 

380 916

Skatteskulder

 

 

4 313

 

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

5

229 303

 

241 588

Summa kortfristiga skulder

 

 

252 378

 

622 504

Summa eget kapital och skulder

 

 

88 401 846

 

89 604 448

 

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckningar

 

 

41 000 000

 

41 000 000

Ansvarsförbindelser

 

 

Inga

 

Inga

 

Noter


Not 1        Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll.

Avskrivningar på föreningens fastighet har tidigare gjorts med belopp som motsvarade årets fastställda amorteringar på långfristiga lån. Under året har extra amortering gjorts varför årets avskrivning är högre vilket påverkat årets resultat negativt.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

 

Not 2        Byggnader

 

2013-12-31

 

2012-12-31

 

 

 

 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

 

75 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

 

75 100 000

 

 

 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar

-445 605

 

-304 181

Årets avskrivningar

-652 815

 

-141 424

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 098 420

 

-445 605

 

 

 

 

Utgående restvärde enligt plan

74 001 580

 

74 654 395

 

 

 

 

Taxeringsvärde

 

 

 

Taxeringsvärde byggnad

37 000 000

 

35 000 000

Taxeringsvärde mark

7 000 000

 

9 000 000

 

44 000 000

 

44 000 000

 

 

 

 

 

Not 3        Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2013-12-31

 

2013-01-01

 

 

 

 

Värmlands Fastighetsservice AB

8 106

 

7 816

Förutbetalda försäkringspremier

4 102

 

3 866

Renhållning

9 564

 

9 564

Vatten

18 000

 

18 900

Gem/Samfälligheten

4 512

 

4 512

Securitas Sverige AB

1 148

 

 

Summa

46 332

 

44 658

 

 Not 4             Eget kapital
Insats-

kapital

Upplåtelse-
avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Eget kapital 2012-12-31

25 796 600

20 503 400

412 500

1 362 870

968 169

Disposition av föregående års resultat

-

-

-

813 169

-813 169

Enligt ekonomisk plan

-

-

-

-

-

Reservering till yttre fond, enligt stadgarna

-

-

155 000

-

-155 000

Reservering till yttre fond, frivillig

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl. beslut av styrelsen

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl. beslut av föreningsstämman

-

-

-

-

-

Årets resultat

 

 

 

 

-179 661

Eget kapital 2013-12-31

25 796 600

20 503 400

567 500

2 176 039

-179 661

 

 

Not 5        Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2013-12-31

 

2013-01-01

 

 

 

 

El

22 011

 

10 000

Fjärrvärme

23 139

 

25 000

Revision

6 000

 

6 000

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror

178 153

 

200 438

Övriga poster

-

 

150

Summa

229 303

 

241 588

 

 

Karlstad        2014-02-06

 

Maina Gustafsson                                               Henry Andersson

Ordförande                                                         Sekreterare

 

Bengt Stenström                                                 Per Åstrand

Vice ordförande                                                 Ledamot

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats    2014 -02-25

Sven-Åke Kvaldén                                             Jan Eriksson

Av föreningsstämman utsedd revisor                 av föreningsstämman utsedd

                                                                            revisorssuppleant