Brf Fortuna, Karlstad

Org nr 769612-6858

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-01 - 2012-12-31

Styrelsen lämnar följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 6

- balansräkning 7

- noter 8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.Förvaltningsberättelse

Fortuna, Karlstad

Org.nr 769612-6858

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-01 - 2012-12-31

Styrelsen lämnar följande årsredovisning.

Innehåll

- förvaltningsberättelse

- resultaträkning

- balansräkning

- noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor och avser
räkenskapsårets 18 månader.

Förvaltningsberättelse

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och boendemiljö genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningens fastighet

Föreningens fastighet Vågmästaren 12 i Karlstads kommun består av ett flerbostadshus i elva våningar med totalt 34 bostadsrätter.

Lägenhetsfördelning:

24 st. 3 rum och kök

10 st. 4 rum och kök

Den totala boytan är 3 398 kvm.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Värmland. Försäkringen omfattar även bostadsrättsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Fastighetens tekniska status

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll föreslås med 155 000 kr. Fonderade medel skall täcka framtida underhåll på fastigheten.

Underhållsplan är inte upprättad eftersom huset är nytt och garanti fortfarande gäller. Värmlands fastighetsförvaltning har kontaktats för besiktning av huset inför fastställande av underhållsplan.

NCC har förlängt garantitiden för fukt i fasaden med 10 år.

NCC har besiktigat och lagat sprickor och skador på fasaden m a a 10-årsåtagandet och även delvis åtgärdat vattenläckage vid vissa dörrar och balkonger.

Fastighets- och ekonomisk förvaltning

Föreningen har under perioden tecknat nytt förmånligare avtal med Vänerförvaltningen om ekonomisk förvaltning.

Dessutom finns följande avtal:

- med Värmlands Fastighetsservice om lokalvård och fastighetsjour.

- med Vattenfall och Karlstads Energi om leverans av el

- med Karlstad Energi om leverans av fjärrvärme

- med COMHEM om TV-leverans

- med Securitas om låsöppning och störningsjourutryckning

- med KONE om serviceavtal för hissen

Allmän skötsel

Trivselgruppen har ordnat med städdagar och luciafirande för alla medlemmar. Dessutom har våra gemensamma utrymmen skötts så att de är inbjudande och i god ordning.

Information

Fortunabladet har utkommit med sex nummer under perioden.

Föreningens hemsida www.fortuna.nu har uppdaterats löpande.

En folder med information, huvudsakligen till nya medlemmar, har tagits fram.

Som hjälp till lägenhetsinnehavare vid inglasning av balkonger har en kort instruktion tagits fram.

Föreningsfrågor

Föreningen hade vid periodens slut 60 medlemmar.

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under perioden har tre överlåtelser skett.

Från februari 2012 har en lägenhet varit upplåten i andra hand p.g.a. arbete på annan ort.

Samfälligheten Vågmästaren

Föreningen är, genom ett anläggningsbeslut registrerat 2000-02-10, delägare i Samfällighetsföreningen Vågmästaren, Karlstad.

Andelstalet i Samfälligheten är 8,5 %.

Anläggningen överlämnades den 1 januari 2011 från NCC till Samfällighetsföreningen Vågmästaren.

Lantmäterimyndigheten har i november 2011 beslutat om fastighetsreglering och anläggningsåtgärd avseende området Vågmästaren, ärende nr S086106 (akten finns i kopia i Brf Fortunas arkiv). Beslutet reglerar ansvars- och ägarförhållandena i området. De frågor som i augusti 2011 lämnades till styrelsen av Brf Fortunas revisorer har med detta beslut besvarats.

Styrelsen nominerade i september 2012 Hans-Erik Brask som suppleant/ledamot till Samfällighetens styrelse som ersättare för Maina Gustafsson.

Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, 2011-09-21 haft följande sammansättning:

Maina Gustafsson Ledamot Ordförande

Bengt Stenström Ledamot Vice Ordförande

Lennart Lohse Ledamot Sekreterare

Per Åstrand Ledamot

Henry Andersson Suppleant

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsen har under perioden hållit åtta protokollförda sammanträden.

Revisorer

Sven-Åke Kvaldén Ordinarie

Jan Eriksson Suppleant

Valberedning

Bertil Strandberg Sammankallande

Marie Salevik

Kent Normark

Föreningens stadgar

Stadgarna, från maj 2011, har under perioden varit oförändrade.

Föreningens ordningsregler har upphört och ersatts med råd som finns tillgängliga på hemsidan.


Föreningens ekonomi

Fastighetslån

Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor:

Räntesats Bundet Lånebelopp Amortering

2012-11-11 till 2012-12-31 perioden

SBAB 3,39% 2014-08-22 11 561 523 42 429

SBAB 3,07% 2013-08-14 16 215 359 56 566

SBAB 3,66% 2015-08-20 12 161 523 42 429

Årsavgifter

Genomsnittlig avgift var 715 kr per m2.

Fastighetsskatt

Fastigheten färdigställdes 2007 och har värdeår 2007. Fastigheten är befriad från fastighetsskatt till år 2013. Därefter är fastigheten beskattad med halv fastighetsskatt till år 2018. Därefter utgår full fastighetsskatt.

Räntebidrag

Räntebidraget var 29 678 kr under perioden.

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat

968 169

Balanserad vinst

1 362 870

Återstår till föreningsstämmans förfogande

2 331 039

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till yttre fond avsättes

155 000

att till dispositionsfond avsättes

813 169

att i ny räkning överförs

1 362 870

2 331 039

Föreningens ekonomiska ställning och resultat

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.


Resultaträkning

Not

2011-07-01

-2012-12-31

2010-07-01

-2011-06-30

Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder

3 645 432

2 430 289

Eldebitering

201 600

134 400

Elavräkning

20 622

65 795

Summa nettoomsättning

3 867 654

2 630 484

Kostnader för fastighetsförvaltning

Arvode för teknisk förvaltning

-45 698

-30 252

Löpande underhåll/hiss

-15 801

-13 748

El

-286 983

-208 991

Värme

-272 179

-201 654

Vatten och avlopp

-92 859

-60 643

Renhållning

-61 096

-47 282

Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen och bostadsrättsförsäkring

-34 390

-22 293

Kabel-TV

-35 678

-32 545

Reparation och underhåll

-28 727

-19 810

Gemensamhetsanläggning

-57 606

-32 516

Trädgårdskostnader

-891

-588

Övriga driftskostnader / bank, kurs, bolagsverket

-17 896

-13 778

Administrationsomkostnader / tel / trivsel mm

-9 145

-7 937

Övriga kostnader / förbrukningsmaterial / stämma

-3 085

-3 101

Summa kostnader för fastighetsförvaltning

-962 034

-695 138

Övriga kostnader

Styrelsearvode

-33 000

-34 000

Sociala kostnader

-5 920

-5 362

Revisionsarvode

-1 000

-750

Arvode för ekonomisk förvaltning

-75 120

-47 820

Summa övriga kostnader

-115 040

-87 932

Avskrivning

2

-141 424

-85 343

-256 464

-173 275

Resultat före finansiella poster

2 649 156

1 762 071

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter

89 517

10 683

Räntekostnader för fastighetslån

-1 811 040

-1 141 146

Avgår räntebidrag

29 678

81 614

Summa resultat från finansiella investeringar

-1 691 845

-1 048 849

Resultat efter finansiella poster

957 311

713 222

Skatt

10 858

-

Årets vinst

968 169

713 222


Balansräkning

Not

2012-12-31

2011-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

2

74 654 395

74 795 819

Mark

12 000 000

12 000 000

86 654 395

86 795 819

Summa anläggningstillgångar

86 654 395

86 795 819

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts- och hyresfordringar

396

-

Övriga kortfristiga fordringar

-

4 193

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3

44 658

139 730

45 054

143 923

Bank/Fasträntekonto

2 300 292

1 407 500

Bank

604 707

308 812

Summa omsättningstillgångar

2 950 053

1 860 235

Summa tillgångar

89 604 448

88 656 054

Eget kapital och skulder

Eget kapital

4

Bundet eget kapital

Insatser

25 796 600

25 796 600

Upplåtelseavgifter

20 503 400

20 503 400

Föreningens fond för yttre underhåll

412 500

307 500

46 712 500

46 607 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 362 870

754 648

Årets vinst

968 169

713 222

Summa eget kapital

49 043 539

48 075 370

Långfristiga skulder

Fastighetslån

39 938 405

40 079 829

Summa långfristiga skulder

39 938 405

40 079 829

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

380 916

5 500

Skatteskulder

-

5 186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

241 588

490 169

Summa kortfristiga skulder

622 504

500 855

Summa eget kapital och skulder

89 604 448

88 656 054

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar

41 000 000

41 000 000

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll.

Avskrivningar på föreningens fastighet görs med belopp som motsvarar årets amorteringar på långfristiga lån.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 Byggnader

2012-12-31

2011-06-30

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Ingående ackumulerade avskrivningar

-304 181

-218 838

Årets avskrivningar

-141 424

-85 343

Utgående ackumulerade avskrivningar

-445 605

-304 181

Utgående restvärde enligt plan

74 654 395

74 795 819

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad

35 000 000

35 000 000

Taxeringsvärde mark

9 000 000

9 000 000

44 000 000

44 000 000

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31

2011-06-30

Värmlands Fastighetsservice

7 816

7 563

Förutbetalda försäkringspremier

3 866

15 056

Upplupna intäkter

-

4 274

Upplupna räntebidrag

-

14 839

Renhållning

9 564

11 422

Vatten

18 900

13 951

Gem/Samfälligheten

4 512

10 027

900Securitas

-

956

Avräkning el

-

61 642

Summa

44 658

139 730

Not 4 Eget kapital

Insats-
kapital

Upplåtelse-
avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Eget kapital 2011-06-30

25 796 600

20 503 400

307 500

754 648

713 222

Disposition av föregående års resultat

-

-

-

608 222

-608 222

Enligt ekplan

-

-

-

-

-

Reservering till yttre fond, enligt stadgarna

-

-

105 000

-

-105 000

Reservering till yttre fond, frivillig

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av föreningsstämman

-

-

-

-

-

Årets resultat

-

-

-

-

968 169

Eget kapital 2012-12-31

25 796 600

20 503 400

412 500

1 362 870

968 169


Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2012-12-31

2011-06-30

El

10 000

9 636

Fjärrvärme

25 000

10 404

Revision

6 000

6 000

Upplupna räntor

-

200 000

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror

200 438

264 129

Övriga poster

150

-

Summa

241 588

490 169

Karlstad 2013-02-27

Maina Gustafsson Lennart Lohse

Ordförande Sekreterare

Bengt Stenström Per Åstrand

Vice ordförande Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-02-27

Sven-Åke Kvaldén Jan Eriksson

Av årsstämman utsedd revisor Av årsstämman utsedd revisorsuppleant