Brf Fortuna, Karlstad

Org nr 769612-6858

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01 - 2011-06-30

Styrelsen lämnar följande årsredovisning.

Innehåll Sida

 

- förvaltningsberättelse

2

- resultaträkning

5

- balansräkning

7

- noter

9

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Förvaltningsberättelse

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och boendemiljö genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningens fastighet

Föreningens fastighet Vågmästaren 12 i Karlstads kommun består av ett flerbostadshus i elva våningar med totalt 34 bostadsrätter.

Lägenhetsfördelning:

24 st 3 rum och kök

10 st 4 rum och kök

Den totala boytan är 3 398 kvm.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Värmland. Försäkringen omfattar även bostadsrättsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Fastighetens tekniska status

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll föreslås med 105 000 kr. Fonderade medel skall täcka framtida underhåll på fastigheten.

Underhållsplan är inte upprättad eftersom huset är nytt och garanti fortfarande gäller. NCC har förlängt garantitiden för fukt i fasaden med 10 år.

Fastighetens långsiktiga värde

Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att bortfallet av räntebidrag (år 2012) kompenseras.

Fastighetsförvaltning

Föreningen har avtal med Värmlands Fastighetsservice om lokalvård och fastighetsjour.

Avtal om låsöppning och störningsjourutryckning finns med Securitas.

Alla lägenheter har tilldelats ventilationsfilter under året.

Föreningen har som garantåtagande fått 28 toalettspolmekanismer från Svedbergs.

Nya avtal har tecknats under året med Vattenfall om elleverans (start feb-11) och med COMHEM om TV-leverans (start jan-12).

Trivselgruppen har under året ordnat så att våra gemensamma områden är i toppskick och den har även ordnat med luciafirande.

Information till medlemmarna (”Fortunabladet”) har utkommit med tre nummer under året.

Föreningens hemsida www.fortuna.nu har uppdaterats.

Föreningsfrågor

Föreningen hade vid årets slut 57 medlemmar.

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har ingen överlåtelse skett.

Föreningen är, genom ett anläggningsbeslut registrerat 2000-02-10, delägare i Samfällighetsföreningen Vågmästaren, Karlstad.

Andelstalet i samfälligheten är 8,5%.

Fram till 1/1 2011 hade inte föreningen något ansvar för samfälligheten eftersom den inte var överlämnad.

Anläggningen överlämnades den 1 januari 2011 från NCC till Vågmästarens Samfällighetsförening.

Styrelsen nominerar inom sig suppleant/ledamot till samfällighetens styrelse.

Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, 2010-09-22 haft följande sammansättning:

Maina Gustafsson Ledamot Ordförande

Bengt Stenström Ledamot vice Ordförande

Lennart Lohse Ledamot Sekreterare

Rune Ingvarsson Ledamot

Per Åstrand Ledamot

Henry Andersson Suppleant

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden.

Arvode till styrelsen, valberedning och revisorer har utgått med 34 000 kr.

Revisorer

Sven-Åke Kvaldén Ordinarie

Jan Eriksson Suppleant

Valberedning

Bertil Strandberg Sammankallande

Marie Salevik

Kent Normark

Föreningens stadgar

Stadgarna har under året ändrats genom godkännande av alla medlemmar (maj 2011). Syftet med ändringen är att årsstämman ska besluta om ordförandeskapet. Dessutom har de uppdaterats och anpassats bättre till gällande förhållanden.

Föreningens ekonomi

Fastighetslån

Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor:

 

x

Räntesats
2011-06-30

Bundet
till år

Lånebelopp
2011-06-30

Amortering
2010/2011

SBAB

3,72%

rörlig

11 603 952

25 603

SBAB

3,07%

2013-08-14

16 271 925

34 137

SBAB

3,72%

rörlig

12 203 952

25 603

 

Årsavgifter

Genomsnittlig avgift är 715 kr per m2.

Fastighetsskatt

Fastigheten färdigställdes 2007 och har värdeår 2007. Fastigheten är befriad från fastighetsskatt till år 2013. Därefter är fastigheten beskattad med halv fastighetsskatt till år 2018. Därefter utgår full fastighetsskatt.

Inkomstskatt

Under året har inbetalad skatt på ränteinkomster återbetalats från Skatteverket pga ändrade bestämmelser.

Räntebidrag

Räntebidraget var 81 614 kr under året. Under tiden 1/7-11—31/12-11 kommer ett bidrag på 29 000 att erhållas. Därefter upphör bidraget.

Ekonomisk förvaltning

Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Vänerförvaltning AB.

Förslag till vinstdisposition

 

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat

713 222

Balanserad vinst

754 648

Återstår till föreningsstämmans förfogande

1 467 870

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till yttre fond avsätts

105 000

att i ny räkning överförs

1 362 870

1 467 870

 

Föreningens ekonomiska ställning och resultat

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

 

Resultaträkning

Not

2010-07-01

-2011-06-30

2009-07-01

-2010-06-30

Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder

2 430 289

2 418 402

Eldebitering

134 400

134 400

Elavräkning

65 795

55 592

Summa nettoomsättning

2 630 484

2 608 394

Kostnader för fastighetsförvaltning

Arvode för teknisk förvaltning

-30 252

-30 252

Löpande underhåll/hiss

-13 748

-14 756

El

-208 991

-231 367

Värme

-201 654

-208 547

Vatten och avlopp

-60 643

-72 136

Renhållning

-47 282

-45 702

Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen och bostadsrättsförsäkring

-22 293

-23 235

Kabel-TV

-32 545

-30 620

Reparation och underhåll

-19 810

-26 945

Gemensamhetsanläggning

-32 516

-34 798

Trädgårdskostnader

-588

-1 107

Övriga driftskostnader/bank,kurs,bolagsverket

-13 778

-11 030

Administrationsomkostnader/tel/trivsel mm

-7 937

-5 542

Övriga kostnader/förbrukningsmaterial/stämma

-3 101

-5 357

Summa kostnader för fastighetsförvaltning

-695 138

-741 394

Övriga kostnader

Styrelsearvode

-34 000

-33 500

Sociala kostnader

-5 362

-5 335

Revisionsarvode

-750

-1 000

Arvode för ekonomisk förvaltning

-47 820

-46 200

Summa övriga kostnader

-87 932

-86 035

Avskrivning

2

-85 343

-78 819

-173 275

-164 854

Resultat före finansiella poster

1 762 071

1 702 146

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter

10 683

2 154

Räntekostnader för fastighetslån

-1 141 146

-1 372 883

Avgår räntebidrag

81 614

126 130

Summa resultat från finansiella investeringar

-1 048 849

-1 244 599

Resultat efter finansiella poster

713 222

457 547

Skatt

-

-649

Årets vinst

713 222

456 898

 

 

Balansräkning

Not

2011-06-30

2010-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

2

74 795 819

74 881 162

Mark

12 000 000

12 000 000

86 795 819

86 881 162

Summa anläggningstillgångar

86 795 819

86 881 162

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

4 193

8 646

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3

139 730

127 579

143 923

136 225

Bank/Fasträntekonto

1 407 500

-

Bank

308 812

989 176

Summa omsättningstillgångar

1 860 235

1 125 401

Summa tillgångar

88 656 054

88 006 563

Eget kapital och skulder

Eget kapital

4

Bundet eget kapital

Insatser

25 796 600

25 796 600

Upplåtelseavgifter

20 503 400

20 503 400

Föreningens fond för yttre underhåll

307 500

202 500

46 607 500

46 502 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

754 648

402 750

Årets vinst

713 222

456 898

Summa eget kapital

48 075 370

47 362 148

Långfristiga skulder

Fastighetslån

40 079 829

40 165 172

Summa långfristiga skulder

40 079 829

40 165 172

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

5 500

-

Skatteskulder

5 186

5 186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

490 169

474 057

Summa kortfristiga skulder

500 855

479 243

Summa eget kapital och skulder

88 656 054

88 006 563

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar

41 000 000

41 000 000

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

 

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll.

Avskrivningar på föreningens fastighet görs med belopp som motsvarar årets amorteringar på långfristiga lån.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 Byggnader

 

2011-06-30

2010-06-30

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Ingående ackumulerade avskrivningar

-218 838

-140 019

Årets avskrivningar

-85 343

-78 819

Utgående ackumulerade avskrivningar

-304 181

-218 838

Utgående restvärde enligt plan

74 795 819

74 881 162

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad

35 000 000

35 000 000

Taxeringsvärde mark

9 000 000

9 000 000

44 000 000

44 000 000

 

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2011-06-30

2010-06-30

Värmlands Fastighetsservice

7 563

7 563

Förutbetalda försäkringspremier

15 056

14 760

Upplupna intäkter

4 274

-

Upplupna räntebidrag

14 839

25 968

Renhållning

11 422

12 219

Vatten

13 951

13 975

Gem/Samfälligheten

10 027

6 231

900Securitas

956

900

Avräkning el

61 642

45 963

Summa

139 730

127 579

 

Not 4 Eget kapital

 

Insats-
kapital

Upplåtelse-
avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Eget kapital 2010-06-30

1 640 000

-

202 500

402 750

456 898

Inbetalda insatser/upp.avgifter

20 826 593

20 503 400

-

-

-

Disposition av föregående års resultat

-

-

-

351 898

-351 898

Enligt ekplan

3 330 007

-

-

-

-

Reservering till yttre fond,

-

-

105 000

-

-105 000

Reservering till yttre fond, frivillig

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av föreningsstämman

-

-

-

-

-

Årets resultat

-

-

-

-

713 222

Eget kapital 2011-06-30

25 796 600

20 503 400

307 500

754 648

713 222

 

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

x

2011-06-30

2010-06-30

El

9 636

18 099

Fjärrvärme

10 404

-

Revision

6 000

6 000

Upplupna räntor

200 000

200 000

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror

264 129

249 958

Summa

490 169

474 057

 

Karlstad 2011-08-24

 

Maina Gustafsson
ordförande

Lennart Lohse
sekreterare

Bengt Stenström
v. ordförande

Rune Ingvarsson

Per Åstrand

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2011-09-05