Protokoll fört vid årsstämma med bostadsrättsföreningen Fortuna

Datum

2010-09-22 med början kl 19.00

Plats:

Hamnkaptensbostaden, Hamnkajen i Karlstad

Närvarande

Medlemmar från lägenheterna 4, 5, 9, 10, 11, 1402 (12), 13, 15, 16,17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29,33 var närvarande.
Namnlista finns som bilaga. Bil 1

Närvarande var också Ove Pettersson från Vänerförvaltningen.

§ 1 Årsstämmans
öppnande

Mötet öppnades av Bertil Strandberg som hälsade alla välkomna.

§2 Röstlängd

Förteckningen över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att varje lägenhet har en röst.

§ 3 Val av ordförande vidmötet

Bertil Strandberg utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 4 Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Maina Gustafson att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs

Lisbeth Kvaldén och Peter Stålhammar.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med justering för att pkt 17 ”Inkomna motioner” flyttas till att hanteras som pkt 14 dvs före val av styrelseledamöter pga att inkommen motion kan ha påverkan på valet.

§ 7 Årsstämmans utlysande

Förklarades att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning.

§ 8 Förvaltnings-berättelse

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2009-07-01- - 2010-06-30 lades till handlingarna. Dokumentet har anslagits på anslagstavlan och kommer att läggas in på hemsidan. Bil 2.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009-07-01-- 2010-06-30, föredrogs av Sven-Åke Kvaldén. Bil 3

§ 10 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns förslag.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.

§ 12 Resultat-disposition

Årets resultat på 456 898 kr beslutades att, efter avsättning till yttre fond med 105 000 kr, således 351 898 kr, ska överföras i ny räkning, tillsammans med tidigare års balanserad vinst på 402 749 kr. Totalt 754 647 kr.

§ 13 Arvoden

Sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter beslutades, för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits, utgå med belopp enligt bilaga. Bil 4

§ 14 Inkomna motioner

Motion har inkommit med förslag till förändring av styrelsens sammansättning etc Bil 5

Eftersom motionen föreslår ändring av stadgarna så att ordföranden ska väljas av stämman, kommer motionen i den delen, att tas upp igen på nästa ordinarie stämma (9 kap 23§ bostadsrättslagen).

Motionen godkändes.

§ 15 Val av styrelse-ledamöter och suppleant

Valberedningens förslag Bil 6

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.

Enligt stadgarna, §9, väljs alla för tiden fram till nästa ordinarie stämma.

Till ledamöter valdes:

Bengt Stenström, omval 
Rune Ingvarsson, omval
Per Åstrand, omval
Maina Gustafsson, omval
Lennart Lohse, nyval

Till suppleant valdes:
Henry Andersson, nyval

§ 16 Val av revisorer och suppleant

Sven-Åke Kvaldén valdes som ordinarie revisor för ett år med Jan Eriksson som suppleant

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning valdes, till nästa stämma, Bertil Strandberg (sammankallande) och Marie Salevik. Kent Normark valdes som suppleant i valberedningen.

§ 18 Avslut

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Maina Gustafson

Justeras:
Bertil Strandberg


Lisbeth Kvaldén


Peter Stålhammar