Protokoll fört vid årsstämma med bostadsrättsföreningen Fortuna

 

Datum

2011-09-21 med början kl 18.00Plats:

Samfällighetens lokal Strandvägen 9, KarlstadNärvarande

Medlemmar från lägenheterna 1302,1903, 1803, 1701, 1601, 1902, 1303, 1403, 1502, 1703, 1501, 1304, 1802, 1602, 1504, 1202 och 1702 var närvarande.

Namnlista finns som bilagaOve Pettersson från VänerförvaltningBil 1

§ 1

Årsstämmans öppnande

Mötet öppnades av Maina Gustafsson som hälsade alla välkomna.§2

Röstlängd

Förteckningen över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att varje lägenhet har en röst.§ 3

Val av ordförande vid mötet

Ove Pettersson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.§ 4

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Lennart Lohse att föra dagens protokoll.§ 5

Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Ulf Eriksson och Hans-Erik Brask.§ 6

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med justering för att pkt 7a ”Godkännande av nya stadgar”.§ 7

Årsstämmans utlysande

Förklarades att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning.§ 7a

Nya stadgar

Nya stadgar godkändes enhälligt.§ 8

Förvaltningsberättelse

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 
2010-07-01- - 2011-06-30 lades till handlingarna.Bil 2

§ 9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
2010-07-01-- 2011-06-30, föredrogs.Bil 3

§ 10

Fastställelse av resultat- och balansräkningResultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns förslag.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.§ 12

Resultatdisposition

Årets resultat på 713 222 kr beslutades att, efter avsättning till yttre fond med 105 000 kr, således 608 222 kr, ska överföras i ny räkning.§ 13 .

Arvoden till ordinarie ledamöter

Sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter beslutades, för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits, utgå med belopp enligt bilaga.Bil 4

§ 14

Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.§ 15

Val av styrelse-ledamöter och suppleant

Valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 1 suppleant.Till ordförande valdes:

Maina Gustafsson på 1,5 år.Till ledamöter valdes:

Bengt Stenström, 2,5 år

Per Åstrand, 2,5 år

Lennart Lohse, 1,5 årTill suppleant valdes:

Henry Andersson, 1,5 årBil 5

§ 16

Val av revisorer och suppleant

Sven-Åke Kvaldén valdes som ordinarie revisor för 1,5 år med Jan Eriksson som suppleant§ 17

Val av valberedning

Till valberedning valdes, till nästa stämma, Bertil Strandberg (sammankallande) och Marie Salevik. Kent Normark valdes som suppleant i valberedningen.§ 18

Avslut

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.Vid protokollet:

Lennart Lohse

Justeras:

Ove Pettersson

Ulf Eriksson   Hans-Erik Brask