PROTOKOLL vid extrastämma

2013-06-18
med början kl 18.00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FORTUNA, KARLSTAD

Plats:

Kvarterslokal, Strandvägen

Närvarande medlemmar:

Maina Gustafsson
Per Åstrand

Bengt Stenström

Bertil Strandberg

Kent Nordmark

Hans-Erik Brask

Hans Uno Engström

Bengt Stenström

§ 1

Mötet öppnas.

Mötet öppnades av Maina Gustafsson som hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2

Val mötesordförande

Maina Gustafsson valdes till mötesordförande.

§ 3

Val av protokollförare

Bengt Stenström valdes till protokollförare.

§ 4

Godkännande av röstlängd / förteckning av närvarvarande.

Se närvaroförteckning ovan, förteckningen godkändes.

§ 5

Val av två justerare

Hans Uno Engström och Bertil Strandberg valdes att justera protokollet.§ 6

Fråga om kallelse till extrastämman blivit utlyst i behörig ordning

Frågan besvarades med; Ja.

§ 7

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna förslag till dagordning.

§ 8

Godkännande av förslag till stadgeändring

Stämman godkänner förslag till stadgeändring av § 13 enligt följande: ”Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll. Avsättningen till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 12. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning”

§ 9

Godkännande av styrelsens förslag att dispositionsfonden på 813 169 avvecklas

Stämman godkänner styrelsens förslag.

§10

Övriga frågor

Fråga ställs gällande hur hanteringen av förslag om brandsläckare i fastigheten ha hanterats. Ordförande berättar att styrelsen avser att fatta beslut i frågan vid dagens styrelsemöte och att besked därefter kommer att lämnas.

§11

Avslut

Ordförande förklarar extrastämman avslutad.

Vid protokollet:

Bengt Stenström

Justeras:

Bertil Strandberg

Hans Uno Engström