Brf Fortuna 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad

 

Datum

2015-03-26 med början kl. 18.00

 

 

Plats

Vågmästarens Samfällighetsförenings lokal, Strandvägen 9

 

 

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad namnlista.

 

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, Karlstad.

Sven-Åke Kvaldén, revisor.

 

Bil 1

§ 1     Årsstämmans öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Maina Gustafsson som hälsade alla välkomna.

 

 

§ 2     Val av ordförande vid mötet

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

 

 

§ 3     Val av protokollförare

 

Henry Andersson utsågs att föra dagens protokoll.

 

 

 

§ 4     Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Bertil Strandberg och Britt-Marie Room-Östberg.

 

 

§ 5     Röstlängd

 

Förteckningen över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet. 

 

 

§ 6     Årsstämmans utlysande

Förklarades att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning.

 

 

§ 7     Godkännande av dagordning

 

Dagordningen godkändes.

 

 

 

§ 8     Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 lades till handlingarna.

 

Bil 2

§ 9     Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 föredrogs.

 

Bil 3

§ 10   Fastställelse av resultat- och balansräkning

 

Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

 

 

§ 11   Resultatdisposition

Årets resultat inkl. balanserad vinst på 1 979 846  kr fastställdes och till yttre fond avsattes 105 000 kr och

i ny räkning överfördes 1 874 846 kr.

 

 

§ 12   Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.

 

 

§ 13   Arvoden

Sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter beslutades, för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits, utgå med belopp enligt bilaga 4. Arvodena är oförändrade jmf tidigare.

 

Bil 4

§ 14 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

 

 

§ 15   Val av styrelseledamöter och suppleant

Valberedningens förslag:

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 1 suppleant.

 

Till ordförande valdes:

Per Åstrand på 1 år

 

Till ledamöter valdes:

Henry Andersson, 2 år kvar

Maina Gustafsson, 1 år kvar

Magnus Einarsson, 2 år kvar

 

Till suppleant valdes:

Peter Gränsed, 1 år

 

Bil 5

§ 16   Val av revisor och revisorsuppleant

Sven-Åke Kvaldén valdes som ordinarie revisor för 1 år med Jan Eriksson som suppleant.

 

 

§ 17   Val av valberedning

Till valberedning för kommande period valdes Bengt Stenström (sammankallande) och Marianne Stålhammar samt Bertil Strandberg som suppleant.

 

 

§ 18   Avslut

Mötets ordförande, Ove Pettersson tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

Ove Pettersson

 

Bertil Strandberg               Britt-Marie Room-Östberg